1.2 Třídy slov

Slova se dělí na autosémantická, tj. plnovýznamová, která mohou sama o sobě realizovat větu (např. Attention! Pozor! Stop! Zastavte! Gently! Opatrně!), a na slova synsémantická, která tuto schopnost nemají (např. členy a, the, tvary jako 's [is, has], 've [have], 'd [had, would], přivlastňovací zájmena nesamostatná my, your, her, our, their atd., předložky of, to, spojky as, if apod.).
Synsémantika zahrnují slova gramatická (funkční) a pomocná. Gramatická slova nabývají plného významu teprve ve spojení s příslušnými slovy plnovýznamovými. Syntakticky autosémantika realizují větné členy, kdežto synsémantika (kromě zájmen) nikoliv. Vyjadřují pouze vztahy mezi slovy (předložky) nebo větami (spojky), popř. význam větného členu modifikují (členy).

Poznámka: V metajazyce může být užito každého slova samostatně, např. Did you say a or the? – The.

Poznámka: Zvláštní skupinu slov tvoří deiktika (z řeckého deixe = ukázání), tj. slova, jejichž reference závisí na situaci promluvy (orientační ukazatelé situace promluvy): zájmena 1. a 2. osoby, zájmena ukazovací, adverbiální výrazy here zde, now nyní, today dnes, tomorrow zítra, yesterday včera (viz též 8.82).