12.21.32

Větný typ s anticipačním it tvoří zvláštní syntaktický vzorec vyznačující se dvěma podměty: s it v normální podmětové pozici, které anticipuje vlastní podmět, a vlastním podmětem vyjádřeným infinitivem (viz 15.11.1), řidčeji gerundiem nebo větou vedlejší (viz 16.21.11) v postavení postverbálním. Je též možná větná stavba bez anticipačního it s vlastním podmětem v postavení před slovesem, např. it is wrong to tell lies je špatné lhát – to tell lies is wrong lhát je špatné. Neutrální forma tohoto typu je s anticipačním it. Vlastní podmět v preverbálním postavení vyžaduje určité kontextové podmínky.