9.31.1 Lokalizace ve vztahu ke globálně chápanému prostorovému orientátoru.

at = v, na, u (kde): At Hammersmith The Thames is spanned by a bridge. U Hammersmith je Temže překlenuta mostem; at the corner of the street na rohu ulice. The journey ended at Liverpool. Cesta skončila v Liverpoolu.
from = z, od (odkud): Start from the beginning. Začni od začátku.
via = přes (kudy): We travelled from London to Paris via Dover. Cestovali jsme z Londýna do Paříže přes Dover.
to = k, do (kam): He went to the post-office. Šel na poštu. This door leads to the kitchen. Tyto dveře vedou do kuchyně. – v (S kde): Have you been to England? Byl jste v Anglii?
away from = z, od (kam): He turned away from her. Odvrátil se od ní. They carried all the things away from the house. Odnesli všechny věci (pryč) z domu. – od, mimo (S kde): The farm lies two miles away from the nearest village. Statek leží dvě míle od nejbližší vesnice. I didn't find him, he was away from home. Nenašel jsem ho, byl mimo domov (nebyl doma).
beyond = za (S kde): We are now far beyond the town. Jsme nyní daleko za městem. – (S odkud): Watch for the pedestrian who comes out suddenly from beyond the stationary vehicles and other obstacles. Dávejte pozor na chodce, který se náhle vynoří za stojícími vozidly a jinými překážkami. – (S kam): If you go just beyond that house, you will see the sea. Půjdete-li jen kousek za ten dům, uvidíte moře.

Poznámka: Čeština nemá obdobnou řadu předložek vyjadřující vztah ke globálně chápanému prostorovému orientátoru. Jistý náznak vytváření takové řady lze spatřovat v těch případech, zčásti hovorových, kdy je předložek na (kde, kam) a z (odkud) užito ve smyslu „institucionálním“: pracovat na závodě, dopis je na vrátnici; autobus jede na letiště, odjíždí z letiště.