3.32.1 Generická reference

Testem generické reference je neutralizace protikladu čísla, tj. zaměnitelnost singuláru a plurálu, srov. The/A child learns from his parents. Dítě se učí od svých rodičů. – Children learn from their parents. Děti se učí od svých rodičů. Zaměnitelnost všech tří forem však není vždy možná.
Nejvíce je v této funkci omezen člen neurčitý, např. The lion is / Lions are numerous in these parts. Lev je v těchto končinách hojný / Lvi jsou v těchto končinách hojní. Avšak nikoliv *A lion is numerous in these parts. The Maori is / Maoris are now practically extinct. Maori dnes už prakticky vymřel(i). Ale nikoliv *Maori is now practically extinct. Predikáty, s nimiž se nevyskytuje generický neurčitý člen, patří k třídám typu abound oplývat, být hojný, be rare být vzácný, increase/decrease (in number) přibývat/ubývat, scatter rozptýlit (se), collect shromáždit (se) aj.
Také v případech jako The book, the play, the film are strong influences in our social life (Kniha, divadlo, film jsou silné vlivy v našem společenském životě) nelze užít členu neurčitého, neboť se významově blíží any. Plurál s nulovým členem je opět možný.

Poznámka: V generických větách je nejčastěji atemporální prézent (viz 8.82.21a), avšak mohou se vyskytnout i jiné časy, např. The week-end cottage is becoming (a) commonplace these days. V dnešní době se víkendová chata stává běžnou záležitostí. The week-end cottage has become (a) commonplace in recent years. V posledních letech se víkendová chata stala běžnou záležitostí.

Nejširší uplatnění má v generické funkci plurál s nulovým členem. Mezi generickým členem určitým a neurčitým je kromě uvedených rozdílů též rozdíl stylistický a významový. A(n) je hovorovější a odkazuje na kteréhokoliv člena příslušné třídy, kdežto the je formálnější a označuje typického zástupce třídy (označení jako pojem).
Generická reference se nejčastěji vyskytuje u různých typů (tříd) lidí (např. Modern psychologists generally favour an experimental approach. (Mackay 9) Moderní psychologové se většinou přiklánějí k experimentálnímu přístupu), druhů živočichů, rostlin, nerostů (např. Minerals rarely occur singly. (Jones 205) Minerály se zřídka vyskytují samostatně), kulturních a technických produktů i jinde, např. Don't judge by appearances. Nesuďte podle zdání.
Generický plurál se někdy vyskytuje s členem určitým, který platnost reference omezuje na nějakou podtřídu, srov. It is an ideal place for convalescents. Je to ideální místo pro rekonvalescenty (rekonvalescenty vůbec, celou třídu). It is an ideal place for the convalescents. Je to ideální místo pro rekonvalescenty (ty, kteří se doléčují v tom místě). Podobně Airlines charge too much. Aerolinie účtují příliš vysoké ceny (aerolinie obecně). – The airlines charge too much. Aerolinie účtují příliš vysoké ceny (aerolinie jako jeden druh dopravy). Jak ukazuje poslední příklad, někdy je užití členu záležitost subjektivního pojetí mluvčího.
Výjimkou z omezující funkce určitého členu před plurálem jsou substantivizovaná adjektiva typu the poor chudí, the rich bohatí (viz 2.22.2), např. The idle must be made to work. Zahálčivé (nečinné) je nutno přimět k práci. Užití členu je v tomto případě motivováno morfologicky, neboť člen je zde prostředkem substantivizace.
Mimo pravidelné prostředky generické reference stojí označení pro člověka jako biologický druh – man bez členu, např. In history, man has adapted his environment to his nature. (Smith 312) V dějinách člověk přizpůsobil své okolí své povaze. Podobně i s některými omezujícími modifikátory: prehistoric man předhistorický člověk, Stone Age man člověk doby kamenné, civilized man civilizovaný člověk, ale the Neanderthal man člověk neandrtálský. Obdobně se někdy užívá i generické označení pro ženu: Woman is supposed to stay at home. Žena má zůstat doma.Většinou se však woman při generické referenci chová jako ostatní počitatelná substantiva a rovněž tak man ve významu muž, srov. Women do not get equal pay for equal work. Ženy nedostávají stejný plat za stejnou práci. A hysterical woman is bad enough, but a hysterical man is insufferable. Hysterická žena je dost nepříjemná, ale hysterický muž je nesnesitelný.

Poznámka: Je třeba lišit man člověk (jako druh) od a man člověk = hovorový výraz pro všeobecného lidského činitele, např. What is a man (a chap, a fellow, a girl) to do in a case like that! Co si má člověk v takovém případě počít! (viz 13.13.4)

Nepočitatelná substantiva se při generické referenci chovají jako plurál, tj. mají nulový člen, a to jak látková konkréta, tak abstrakta, např. Lead absorbs radiation. Olovo absorbuje záření. Electricity was first used only for lighting. (Jones 211) Elektřiny se nejdříve užívalo jen na svícení. Basic research is not aimed at immediate usefulness. Základní výzkum není zaměřen na okamžitou užitečnost. Blood is thicker than water. Krev je hustší než voda. Modesty is rare these days. Skromnost je dnes vzácná.
Podobně jako u generického plurálu i zde jsou výjimkou nepočitatelná substantiva vzniklá částečnou konverzí z adjektiv, která mají člen: the grotesque groteskno, the rare vzácné apod. (viz 2.22.22). Člen je v tomto případě morfologickým prostředkem substantivizace.