13.22.12 Přísudek s doplněním(i) předmětové povahy

Tranzitivní predikace obsahuje přímý předmět, který v angličtině nacházíme nejen po slovesech jednoduchých, ale i po slovesech pojících se s předložkou a adverbiální částicí (viz 8.62.4, 8.51.1–3, 12.22.2), např. time heals all sorrows čas vyléčí všechny bolesti, will you see to it? vyřídíte to? who brought her up? kdo ji vychoval? I wouldn't put up with such behaviour takové chování bych si nenechal líbit.
U některých sloves může tranzitivní predikace obsahovat též doplněk předmětu (viz 12.22.6 a 13.72), např. I always call a spade a spade vždycky nazývám věci pravým jménem, the book made him famous ta kniha ho učinila slavným.
Mnoho sloves vyžaduje předmět jako nutné doplnění, jehož vynechání je možné jen ve velmi speciálních kontextech. Tato slovesa by bylo možno označit jako tranzitiva tantum, např. they introduced a new method zavedli novou metodu, this case presents some interesting features tento případ ukazuje některé zajímavé rysy, excuse me omluvte mě, we have abandoned (rejected) that theory tu teorii jsme opustili (zavrhli), the doctor will examine you lékař vás vyšetří, don't betray me neprozrazujte mě, she avoids responsibility vyhýbá se odpovědnosti aj. U některých sloves se setkáváme s jistou kompenzací neexistující intranzitivní vazby ve formě verbonominální predikace skládající se ze slovesa sponové povahy a dějového jména odvozeného od příslušného slovesa, např. *he stated – he made a statement učinil prohlášení, *this limits – this imposes a limitation to klade omezení, *they examined – they made an examination provedli prohlídku.
U mnoha jiných sloves je vynechávání předmětu běžné (viz 13.22.11). Vynechaný předmět je daleko častější než transpozice.
Zvláštní případ tranzitivity je kauzativnost typu the nurse sat the patient up ošetřovatelka nemocného posadila apod. (viz 8.62.3 a 13.14). Předmět je zde transponovaný podmět sloves primárně intranzitivních.
Slovesný děj v tomto případě v sobě slučuje dvě sémantické složky, kauzativní, jejímž původcem je podmět, a vlastní slovesný děj, realizovaný předmětem. V češtině má kauzativní sloveso jiný tvar, srov. the horse walked kůň šel – he walked the horse prováděl koně, he starved hladověl – she starved him trápila ho hladem (nedala mu najíst) apod.

Poznámka: O tom, že jde o slovesa primárně intranzitivní, svědčí skutečnost, že intranzitivní predikace nepřipouštějí tranzitivní interpretaci s vynechaným předmětem: he walked znamená pouze ‚šel‘, nikoliv ‚prováděl (koně)‘, he starved pouze ‚hladověl‘ apod.

Predikace s dvěma doplněními předmětové povahy viz 12.22.3, 12.22.4, 13.32 a 13.38.