13.71.2

Doplněk podmětu vyjádřený substantivem je např. he was born a cripple narodil se mrzák, we parted (the best of) friends rozešli jsme se jako (nejlepší) přátelé, she died a poor widow zemřela jako chudá vdova, he ended up a drunkard skončil jako opilec, she walked away, a lonely figure in the rain odcházela, osamělá postava v dešti. He returned to the wheel and drove us home a hero. (Lee 180) Vrátil se za volant a odvezl nás domů jako hrdina.
Substantivní doplněk mívá často as, např. he excels as an all-round sprotsman vyniká jako všestranný sportovec, I say it only as a layman říkám to jen jako laik, he acted as mediator dělal zprostředkovatele, he began his career as a journalist začal svou životní dráhu jako novinář, this may serve as an example to může posloužit za (jako) příklad.
V některých případech má angličtina jinou vazbu, např. sedět modelem to model, učit se truhlářem be apprentice to the carpenter's trade, learn the carpenter's trade.

Poznámka: Passhe passes for a scholar (je považován za učence), she can pass for an Englishwoman (může se vydávat za Angličanku) je sloveso sponové, neboť substantivní doplnění je zde obligatorní.

Zvláštní typ substantivního doplňku jsou vazby jako he stood there, his hands in his pockets, his head bent stál tam ruce v kapsách, hlavu skloněnou. Zpravidla se chápe jako elipsa be, popř. have. Vazba může být uvozena předložkou with, srov. he stood there, with his hands in his pockets. Vazba s předložkou je v češtině často vhodnější, srov. he bent forward, an intelligent expression on his face naklonil se kupředu s inteligentním výrazem v obličeji. Blackberries clustered against the sky, heavy and dark as thunder, which we plucked and gobbled, hour after hour, lips purple, hands stained to the wrist. (Lee 188) Ostružiny visely v trsech proti nebi, těžké a tmavé jako noc, a my jsme je trhali a polykali s purpurovými rty a rukama potřísněnýma až k zápěstí.