16.12 Souvětí odporovací (adverzativní)

Základní odporovací spojka je but ale, např. The scheme has several drawbacks, but (it) will serve its purpose. Projekt má některé nedostatky, ale poslouží svému cíli. Obsah vět adverzativního souvětí je kladen do protikladu, což lze explicitně vyjádřit pomocí nevertheless nicméně, yet přesto: The scheme has several drawbacks, but nevertheless it will serve its purpose. Projekt má některé nedostatky, ale přesto poslouží svému cíli.
Čeština má kromě ale další adverzativní spojky nýbrž, však, avšak. Nýbrž někdy uvádí vedlejší větu, jejíž protikladný obsah je jinou formulací obsahu věty předcházející. V angličtině se i tento významový odstín vyjadřuje spojkou but, popř. ve spojení s on the contrary, jež lze užít i samostatně: The return to nature is not incidental in this generation, but springs from the strain of modern life. Návrat k přírodě není u této generace nahodilý, nýbrž pramení z vypětí současného života. He was not crushed by his misfortune, but on the contrary bore it bravely. Svým neštěstím nebyl zdrcen, nýbrž je naopak snášel statečně.

Poznámka: Při užití samotného on the contrary není možná elipsa podmětu, srov. He was not crushed by his misfortune; on the contrary, he bore it bravely. Nemožnost elipsy podmětu je jeden z rysů, jimiž se liší adverbiální spojovací výrazy od souřadicích spojek.


Však
, avšak odpovídá buď spojce but, nebo adverbiu however. However má volné postavení (může stát na začátku, uprostřed nebo na konci věty), čímž se projevuje jeho adverbiální povaha. Např. The institute has a large library, which, however, has not been added to in recent years. Ústav má velkou knihovnu, která však nebyla v posledních letech doplňována. However nejčastěji stojí v nové větě, např. This is the original formulation as it appeared in the first edition. In later editions, however, it was changed. / In later editions it was changed, however. Toto je původní formulace, jak vyšla v prvním vydání, avšak v pozdějších vydáních byla změněna.

Poznámka: However jako spojovací adverbiální prostředek je nutno lišit od however ve vedlejších větách přípustkových (viz 16.23.44).