12.32.62 Vazby s infinitivem

Verbonominální predikace s infinitivem jako jmennou složkou vyjadřují nutnost nebo možnost. V angličtině se nutnost vyjadřuje modálním adjektivem nebo substantivem nebo modálním slovesem, např. it is necessary to distinguish organic phenomena from inorganic ones, organic phenomena must / should / are to be distinguished from inorganic ones je rozeznávati jevy ústrojné od neústrojných, all men must die všem lidem je umřít. Vyjadřování nutnosti touto vazbou je v češtině zastaralé.
Modální význam možnosti se touto konstrukcí vyjadřuje nejčastěji u sloves smyslového vnímání. Na rozdíl od případů vyjadřujících nutnost je tento typ zcela běžný. Původce modality a děje zde není vyjádřen, avšak je implikován všeobecný lidský činitel. Proto anglické protějšky nacházíme v prostředcích vyjadřování všeobecného činitele, a to jak explicitních (you, they), tak implicitních (pasivum): But you could not see the little Tudor cottage which stood among the trees. (Raverat 44) Ale malý tudorovský domek, který stál mezi stromy, nebylo vidět. In the summer-house faint chalk drawings of dragoons could still be made out. (Raverat 157) V pavilónu bylo ještě rozeznat slabé křídové kresby dragounů. The dog was not to be seen. (Adams 437) Psa nebylo vidět. Podobně they can hear you in the street je vás slyšet až na ulici, you can see it with the naked eye je to vidět pouhým okem.
Jiným protějškem tohoto větného typu jsou existenciální vazby s there: And everywhere and all the time there was the smell of horses. (Raverat 44) A všude a pořád bylo cítit koně. Podobně there was the sound of the front door opening bylo slyšet, jak se otvírají přední dveře. There was still no river to be seen. (Adams 298) Pořád ještě nebylo vidět řeku. There are so few horses to see. (Raverat 164) Je vidět tak málo koní.
Českému modálnímu typu není co dělat, není kde přenocovat v angličtině odpovídá existenciální konstrukce se záporným zájmenem nebo příslovcem: there is nothing to do, there is nowhere to stay overnight. There was generally no one to play with. (Raverat 140) Obyčejně nebylo s kým si hrát. There was nothing to fear. (Adams 208) Nebylo se čeho bát.