16.21.13

Obsahové věty přívlastkové se vyskytují po substantivech příbuzných se slovesy a adjektivy pojícími se s obsahovou větou (viz 16.21.11–12), např. belief domněnka, víra, conviction přesvědčení, hope naděje, wish přání, desire touha, fear obava, fact skutečnost, circumstance okolnost, idea, notion myšlenka, představa, nápad, impression dojem, answer, reply odpověď, remark poznámka, suggestion, proposal návrh, view názor apod., např. The idea that nobody will survive is appalling. Představa, že to nikdo nepřežije, je děsivá. He left with the unpleasant certainty that he had lost. Odešel s nepříjemnou jistotou, že prohrál. Srovnej I acted on the assumption that you knew about it. Jednal jsem za předpokladu, že o tom víte. – I assumed that you knew about it. Předpokládal jsem, že o tom víte.

Poznámka 1: V anglické mluvnici se obsahová věta přívlastková obvykle řadí k apozici. Styčné rysy s apozicí se projevují zejména u přívlastku volného, je-li možné připojení pomocí viz. totiž, i.e. tj. apod., srov. His last wish, viz. that his collection should be donated to the city museum, was respected. Jeho poslední přání, že totiž jeho sbírka má být věnována městskému muzeu, bylo respektováno.

Poznámka 2: V případě fakultativního užití řídícího substantiva (zejména fact a circumstance) přívlastkové věty úzce souvisejí s větami podmětnými a předmětnými, srov. The circumstance that he was ill was very unfortunate. Okolnost, že byl nemocen, byla velmi nešťastná. – That he was ill was very unfortunate. (To,) že byl nemocen, byla velká smůla. Řídící substantivum v tomto případě umožňuje posunutí obsahové věty k počátku souvětí, aniž je třeba užít prepozice. V předmětu substantivum fact apod, někdy umožňuje užití obsahové věty po slovesech, která ji jinak nepřipouštějí, např. They concealed the fact that they were related. Zatajili, že jsou příbuzní.