3.51.3 Sféra použití adnominálního pádu

Další rys adnominálního pádu svědčící o přehodnocení jeho původní genitivní funkce je omezenost jeho tvoření. Tvoří se především od jmen osob, a to jak od jmen vlastních, tak obecných, např. Shakespeare's last play Shakespearova poslední hra, the shoemaker's son goes barefooot ševcův syn (kovářova kobyla) chodí bos(a) apod. Jako označení jednotlivých osob se chovají též kolektiva, např. Parliament's decision rozhodnutí parlamentu, our clientele's contentment spokojenost našich zákazníků.
Se zvláštním typem vazby adnominálního jména osoby s elipsou řídícího substantiva se setkáváme v případech, kdy řídící substantivum označuje byt, veřejnou budovu (kostel, palác, nemocnici apod.) nebo provozovnu obchodu či služeb (flat, residence, church, cathedral, palace, hospital, shop apod.), např. at my sister's u mé sestry, at St. Paul's v katedrále sv. Pavla, at St. Guy's v nemocnici sv. Víta, the stationer's papírnictví, the grocer's potravinářský obchod, at the watchmaker's v hodinářství apod.

Poznámka: Částečně substantivizovaná adjektiva označující kolektivně osoby, např. the poor (viz 2.22.22), adnominální pád netvoří.

Z ostatních sémantických tříd substantiv tvoří adnominální pád vyšší živočichové (i mláďata), např. a lion's roars řev lva, the elephant's tusks slonovy kly, the horse's mane koňova hříva, the puppy's clumsy movements nemotorné pohyby štěněte; dále substantiva, která připouštějí personifikaci, tj. jména světadílů, zemí, měst, např. Africa's largest desert největší poušť Afriky, New England's rocky shores skalnaté břehy Nové Anglie apod., a další substantiva připouštějící personifikaci (viz 3.46), např. the ship's position poloha lodi, the sun's rays sluneční paprsky, the moon's orbit dráha měsíce, the earth's crust zemská kůra, the world's chief producer of steel hlavní světový producent oceli, her life's greatest wish její největší životní přání apod.
Mimo personifikaci se adnominálního pádu užívá u substantiv označujících časová období, např. today's newspaper dnešní noviny, this year's crops letošní úroda, a month's delay měsíční zdržení, a few days's hospitalization několikadenní hospitalizace, to have a good night's rest dobře si v noci odpočinout (vyspat se), in a week or two's time za jeden až dva týdny, three weeks's holiday třítýdenní dovolená. I belonged to that generation which saw, by chance, the end of a thousand years' life. (Lee 216) Patřil jsem k té generaci, která náhodou zažila konec tisíciletého života.
Adnominálního pádu se dále užívá v některých více či méně ustálených slovních spojeních (s end, worth, throw aj.), např. at a stone's throw co by kamenem dohodil, at arm's length na délku paže (přeneseně s odstupem), (he was) at his journey's end, at his wits' end (byl) na konci své cesty, s rozumem v koncích, the water's/the river's edge kraj vody/řeky, to buy a pound's worth of sweets koupit za libru cukroví aj.
V mnoha případech lze užít jak adnominálního pádu, tak genitivní vazby s of, i když volba není zcela libovolná (uplatňují se faktory sémantické, stylistické, aktuální členění, rytmus aj.), např. the factory's products / the products of the factory výrobky továrny, the region's chief industry / the chief industry of the region hlavní průmysl oblasti, the car's speed / the speed of the car rychlost auta aj.

Poznámka: Adnominálního pádu se pro stručnost hojně užívá v novinových titulcích. V literárním jazyce se tvoří i od dalších neživotných substantiv jako stylistický prostředek vyššího (poetického) stylu (podobně jako personifikace pomocí mužských a ženských zájmen).