8.44.32 Vyjadřování vysokého stupně pravděpodobnosti

Must jako prostředek modality jistotní vyjadřuje vysokou míru pravděpodobnosti děje. Mluvčí považuje děj modifikovaný jistotním must za téměř jistý. Jistotní modalita se v obou jazycích vyjadřuje též příslovci (certainly, surely jistě, probably pravděpodobně, asi apod.), která se někdy vyskytují i vedle modálního slovesa, např. surely, you must remember that jistě se na to pamatujete. You must all wish me a thousand miles away! (Osborne 88) Všichni si jistě přejete, abych byla odtud tisíc mil. The size of the place must be immense. (Adams 83) Rozloha tohoto místa musí být obrovská.
Jistotní must se vyskytuje i v otázce, např. what must he think? co si musí myslet (co si asi myslí)? V záporu je can't stejně jako v češtině (viz 8.44.11), např. it can't be so late ještě nemůže být tak pozdě.
Minulost se vyjadřuje pomocí minulého infinitivu, např. Have you ever had chicken pox? – Of course, I must have had it! All children get it! (Wilson 32) Měla jste někdy plané neštovice? – Samozřejmě, musela jsem je mít! Všechny děti je mají! Zápor je You can't possibly have forgotten. (Adams 183) Přece jsi nemohl zapomenout.

Poznámka: Někdy se jako prostředek jistotní modality vyskytuje i have to, např. there has to be a reason for it musí pro to existovat (jistě existuje) nějaký důvod.