16.21.14

Na rozdíl od češtiny se v angličtině obsahové věty neužívá ve funkci doplňku. V češtině se obsahová doplňková věta vyskytuje po slovesech smyslového vnímání a uvozuje se spojkou jak, např. Slyšel jsem ho, jak se vychloubá svými úspěchy. Přistihl chlapce, jak kouří. V angličtině tomuto typu obsahové věty odpovídá vazba infinitivní (která je možná i v češtině) nebo participiální (viz 15.13.23, 15.33). Anglické ekvivalenty uvedených příkladů jsou I heard him boast of his successes. He caught the boys smoking.
Také předmětné věty po slovesech smyslového vnímání uvozené spojkou jak odpovídají anglickým vazbám infinitivním nebo participiálním, srov. Slyšel, jak zaskřípalo prkno. He heard a board creak. Cítila, jak jí buší srdce. She felt her heart beating.
Po slovesech smyslového vnímání se v češtině užívá též předmětné věty uvozené spojkou že. Také v angličtině se po některých z těchto sloves (see, hear, feel, find) vyskytuje věta s that, např. Slyšel jste, že se bude Karel ženit? Have you heard that Charles is going to get married? Vidím, že jste velmi zaměstnán. I see you are very busy. Někdy však české obsahové větě s že odpovídá anglická vazba infinitivní nebo participiální, srov. Slyšel, že zvoní telefon. He heard the telephone ringing.