13.81 Několikanásobné větné členy spojené vztahem slučovacím

Základní prostředek vyjadřování slučovacího vztahuje spojka and a: Ignorance and superstition make the decisions of life simple. (Christophersen 92) Nevědomost a pověrčivost činí životní rozhodování jednoduchým. He spoke slowly and with reluctance. Mluvil pomalu a zdráhavě.
U recipročních a některých jiných predikátů je koordinace podmětu obligatorní, je-li podmět v singuláru a je-li slovesa užito intranzitivně, srov. John and Peter are alike Jan a Petr si jsou podobni, where did Stephen and Eve meet? kde se Štěpán a Eva seznámili?, Charles and George parted at the exit Karel a Jiří se rozešli u východu. Místo koordinovaného podmětu může být plurál, např. they are alike jsou si podobni, where did they meet? kde se seznámili?, they parted rozešli se. U recipročních predikátů může být jeden člen koordinačního vztahu konstruován jako předmět: Stephen met Eve (Eve met Stephen) Štěpán se seznámil s Evou (Eva se seznámila se Štěpánem), resp. jako jmenná část přísudku: Peter is like John (John is like Peter) Petr je podobný Janovi (Jan je podobný Petrovi).
Sloveso part vyžaduje koordinaci nebo plurál, popř. kolektivum též v předmětu, např. the policemen parted the crowd policisté rozehnali dav.
Jsou-li koordinovaná substantiva modifikována, může se modifikace vztahovat pouze k jednomu členu (u něhož stojí), např. hard work and talent do not necessarily ensure success pilná práce a talent ještě nezaručují úspěch; zde máme co činit se strukturou [hard work] and [talent], nikoliv hard [work and talent], neboť není *hard talent. Jindy se modifikátor vztahuje ke všem členům koordinačního spojení, např. home-grown fruit and vegetables ve větě they sell home-grown fruit and vegetables (prodávají tuzemské ovoce a zeleninu) interpretujeme spíše jako they sell home-grown [fruit and vegetables] než jako they sell [home-grown fruit] and [vegetables], i když druhá interpretace není vyloučena. Zcela dvojznačné jsou případy jako he showed great courage and ingenuity projevil velkou odvahu a důmysl, neboť obě interpretace jsou stejně přijatelné: [great courage] and [ingenuity] i great [courage and ingenuity].
U několikanásobného přívlastku může jít buď o koordinaci přívlastku, např. they sell cheap and good quality goods prodávají levné a kvalitní zboží (= [cheap and good quality] goods zboží, které je zároveň levné a kvalitní), nebo o elipsu řídícího substantiva, např. the audience largely consisted of old and middle-aged people publikum se převážně skládalo ze starých lidí a lidí ve středním věku. Zde nemáme co činit se spojením [old and middle-aged] people, nýbrž [old people] and [middle-aged people], neboť lidé nemohou být zároveň staří a ve středním věku. Rozdíl mezi oběma typy se projevuje v možnosti užití asyndeze. Asyndetické spojení je možné pouze u koordinovaných přívlastků (they sell cheap, good quality goods prodávají levné, kvalitní zboží), nikoliv při elipse řídícího substantiva (*old, middle-aged people).

Poznámka: Při koordinaci osobních zájmen je I vždy posledním a you prvním členem (z důvodů zdvořilostních), např. you and I ty a já, my brother and I můj bratr a já, you and your colleagues vy a vaši kolegové.

Týká-li se obsah věty členů slučovacího spojení jednotlivě, lze to explicitně vyjádřit pomocí both, each, all (viz 4.71.4, 4.71.2, 4.71.3) a respective(ly), srov. on our trips both my brother and I note down what we have seen na výletech si oba, bratr i já, zapisujeme, co jsme viděli, on our trips my brother and I each note down what we have seen na výletech si s bratrem každý zapisujeme, co jsme viděli (bez both nebo each není zřejmé, zda jde o společné zápisky nebo zápisky každého účastníka; podobně je tomu u plurálu).

Poznámka: Vztah mezi on our trips a podmětem zůstává významově neurčitý v tom smyslu, že není zřejmé, zda zmíněné osoby cestují společně nebo každá zvlášť.

Adjektiva respective se užívá hlavně v úředním a odborném jazyce, např. John and Tom / the two boys should be judged by their respective abilities Jan a Tom / ti dva chlapci by měli být posuzováni každý podle svých schopností.
Stejnou funkci má adverbium respectively, jehož význam lze vystihnout českým „po řadě“. Vyjadřuje explicitně, že složky dvou koordinačních spojení k sobě patří v tom sledu, v němž po sobě následují, např. the abbreviations i.e. and viz stand for ‘that is' and ‘namely', respectively (= i.e. stands for ‘that is' and viz for ‘namely') i.e. a viz jsou zkratky pro that is (to je) a namely (totiž). Vzájemnou příslušnost členů koordinačních spojení lze též explicitně vyjádřit slovosledem: i.e. je zkratka pro that is, viz pro namely. Podobně in this study Byron and Shelley take respectively a higher and a lower place than popular opinion accords them v této studii zaujímá Byron vyšší a Shelley nižší místo, než jim přisuzuje obecné mínění.
Koordinační vztah se dále vyjadřuje korelačními dvojicemi both... and jak... tak, neither... nor ani... ani, not only... but also nejen... ale i, jakož i příslovečnými výrazy as well as jakož i, as much as stejně jako, rather than, more than spíše / více než, např. the two expressions differ both in meaning and in their stylistic value ty dva výrazy se liší jak významem, tak svou stylistickou hodnotou, I neither like nor dislike him není mi ani sympatický, ani nesympatický, she lacks experience, as well as the necessary qualifications scházejí jí zkušenosti, jakož i potřebná kvalifikace, I pity rather than envy him spíše ho lituji, než mu závidím.
Některé tyto výrazy vyjadřují vedle slučovacího vztahu další významové odstíny: not only... but also stupňovací, as much as, rather / more than srovnávací.
Česká spojka i nemá v angličtině přímou obdobu. Odpovídá jí and, popř. both... and, as well as, srov. je mým přítelem i učitelem he is my friend and teacher, he is both my friend and teacher, mám rád klasickou i moderní hudbu I like classical, as well as modern music.