9.31.13

Na závěr této části lze říci, že angličtina má oblast prostorových vztahů bohatěji propracovanou než čeština, a to nejen ve směru vertikálním (existence dvou rovin), nýbrž i ve směru horizontálním, tj. že anglické předložky jsou s to vyjádřit specifičtější rysy skutečnosti než předložky české. Např. českému vedle v angličtině odpovídají by, beside, next to: českému blízko odpovídá near (to) a close to; dvojici nad – pod odpovídají v angličtině over, aboveunder, beneath, underneath, below (i když v případě under, beneath a underneath nejde vždy o rozdíly významové, nýbrž často jen stylistické); českému před odpovídá in front of, before, ahead of; mezi odpovídají among, between a amid(st). V čem spočívají významové rozdíly mezi anglickými předložkami majícími v češtině jen jeden ekvivalent, vyplývá z významových charakteristik uvedených v záhlaví jednotlivých skupin.
Volba té či oné předložky v konkrétním kontextu je dána jednak skutečným prostorovým uspořádáním věcí, jednak se zde uplatňuje i prvek subjektivní, tj. fakt, že určité rysy skutečnosti vystupují v okamžiku promluvy do popředí mysli mluvčího a jiné jsou potlačeny. Tento subjektivní prvek se v angličtině uplatňuje silněji než v češtině. Srovnej: Many bombs were dropped on Coventry during the war. Za války bylo na Coventry shozeno mnoho bomb. Coventry je zde v obou jazycích chápáno jako lokalita mající povrch. Avšak Cestou na sever jsme se zastavili v Coventry. Travelling to the north we stopped at Coventry – Coventry zde vystupuje jako glogálně pojatá lokalita bez přihlédnutí k jejím možným částem a aspektům. Můj strýc má dům v Coventry. My uncle has a house in Coventry. – Coventry je zde chápáno jako lokalita mající vnitřek. Podobně české větě Divadlo je za nemocnicí mohou v angličtině odpovídat: The theatre is behind the hospital (tj. v prostoru ležícím u zadní části nemocnice). The theatre is beyond the hospital (tj. v místě, kam se dostanete, jdete-li „via the hospital“hospital je chápáno globálně). The theatre is past the hospital (tj. v místě, kam se dostanete, jdete-li „past the hospital“, tj. s vyloučením jeho vnitřku). Českému Chodil po poli mohou odpovídat He walked about the field, He walked round the field i He walked across the field, přičemž představa mluvčího o vyjadřovaném pohybu je pokaždé trochu jiná.