7.3 Neodvozená adverbia formálně totožná s adjektivy; významová diferenciace adjektiv s tvarem na –ly a bez –ly

Tvarové nerozlišení adverbia a adjektiva se vyskytuje i u některých slov neodvozených. Pokud má adverbium vedle neodvozeného tvaru dubletní tvar na -ly, jsou obě formy významově odlišeny.

deephluboký, hlubokodeeplyhluboce
fastrychlý, rychle  
hardtvrdý, tvrděhardlysotva, stěží
 pilný, pilně  
highvysoký, vysokohighlyvysoce
illnemocný, nemocně  
 špatný, špatně nedávno
latepozdní, pozdělately 
littlemalý, málo  
longdlouhý, dlouho  
lownízký, nízko skoro, téměř
nearblízký, blízkonearly 
straigthrovný, přímý  
 rovně, přímo  


Srov. a deep well hluboká studna, to dig deep kopat hluboko, deeply moved hluboce pohnut; a fast train rychlík, to walk fast jít rychle; a hard task těžký úkol, to work hard pracovat pilně (usilovně), I hardly know her skoro ji neznám; to have a high/low opinion of someone mít o někom vysoké/nízké mínění, aim high/low mířit vysoko/nízko, think highly of someone mít o někom vysoké mínění, highly qualified vysoce kvalifikovaý; ill repute špatná pověst, speak ill of somebody mluvit o někom špatně; in late summer v pozdním létě (na konci léta), better late than never lépe pozdě než nikdy, I haven't seen her lately v poslední době jsem ji neviděla; a near thing těsný únik, it's quite near je to docela blízko, it was nearly midnight byla skoro půlnoc; a straight line přímka, straight hair rovné vlasy, look straight ahead dívej se přímo před sebe, I went straight home šel jsem rovnou domů.

Poznámka: Sufix u lowly není adverbiální, nýbrž adjektivní: lowly persons níže postavené osoby.

Poznámka: Adverbia bez sufixu se vyskytují i v jiných případech, avšak jsou omezena na určité vazby, např. stand clear of the gates of the lift nestůjte (blízko) u dveří výtahu, I clean forgot úplně jsem zapomněl, I'll take you direct (straight) to your room zavedu vás rovou do vašeho pokoje, play fair hrát fair, hold tight držet se pevně, stop short náhled se zarazit (shortly se nejčastěji užívá ve významu „brzo“, např . shortly afterwards brzo potom, nebo „stručně, úsečně“, např. he answered rather shortly odpověděl dost úsečně). Adverbium bez sufixu se často vyskytuje ve fukkci intenzifikátoru, např. it was an icy cold day byl mrazivě studený den.

Poznámka: U několika adverbií se tvary se sufixem a bez sufixu užívají jako volné varianty, např. go slow(ly) jít (jet) pomalu, don't speak so loud(ly) nemluv tak nahlas, I bought it cheap(ly) koupil jsem to levně, he wants it quick(ly) chce to rychle. Tvary bez -ly jsou časté v koordinaci, např. they laughed loud and long smáli se hlasitě a dlouho, her eyes opened big and wide otevřela široce oči. Koordinace adverbií v posledním případě a u typu he yawned good and wide (pořádně si zívl) je pouze formální, neboť první člen zde má funkci intenzifikátoru. Tvary bez -ly jsou hovorovější než tvary se sufixem a vyskytují se pouze v postverbální pozici, v preverbální pozici je možný jen tvar s -ly, srov. you're walking too slow/quick jdeš moc pomalu/rychle – he slowly/quickly walked away pomalu/rychle odešel.

Poznámka: Adverbium bez sufixu (adjektivum ve funkci adverbia) v případech jako he speaks ever so clever (mluví tak chytře) je příznačné pro nespisovný jazyk.