8.44.6 Shall

Záhodnost se též vyjadřuje pomocí shall, které na rozdíl od should a ought vyjadřuje pouze modalitu dispoziční. Odpovídá českému mít nebo budoucímu času, popř. slovesům smět, muset. Původcem modality u shall je mluvčí, tj. v 1. os. je původce modality a původce děje totožný, v 2. a 3. os. různý. Užitím shall se mluvčí zaručuje, že (pokud to závisí na něm) děj bude realiován. V různých kontextech tento modální význam nabývá různých odstínů: slibu, rozhodnutí, hrozby aj., např. I promise to get you that book, you shall have it for your birthday slibuji, že ti tu knížku seženu, dostaneš ji (máš ji mít) k narozeninám; I have never cheated and never shall nikdy jsem nepodváděl a nikdy podvádět nebudu; he shall regret this bude toho litovat (postarám se o to).
V současném jazyce se shall vyskytuje hlavně v britské angličtině, avšak i zde je ve srovnání s ostatními modálními slovesy řídké. V běžném úzu se nejčastěji vyskytuje v otázce 1. os., např. Shall I shut the window? Mám zavřít okno? Where shall I put it? Kam to mám dát? I v těchto případech bývá nahrazováno pomocí like, want, srov. Where do you want me to put it?
V úředním jazyce se jím vyjadřuje povinnost, např. a vessel when under way shall carry at her stern a white light plovoucí plavidlo musí mít na přídi bílé světlo.
Ve formálním jazyce se shall vyskytuje ve vedlejší větě po slovesech žádání, rozkazování apod., kde má funkci pomocného slovesa zastupujícího konjunktiv (stejně jako should, viz 8.44.43), např. he demands that we shall acknowledge his authorship žádá, abychom uznali jeho autorství.

Poznámka: V 1. os. má shall zpravidla jiný význam v otázce a ve větě oznamovací, srov. I shall go with you půjdu s vámi (futurum) – Shall I go with you? Mám jít s vámi? (modalita záhodnostní).

Poznámka: Modalitu záhodnostní vyjadřuje též had better (viz 8.32.2), např. You'd better write it down raději si to napiš.