8.82.22 Průběhové tvary slovesné

Průběhové tvary vyjadřují dočasný děj nebo proces v jeho průběhu (děj nebo proces aktuálně probíhající). Mluvčí jimi děj aktualizuje, soustřeďuje svou i posluchačovu pozornost na průběh děje. Proto je průběhovost zejména u dějů minulých a budoucích do jisté míry záležitost subjektivního pojetí mluvčího.
Průběhový tvar obvykle vyjadřuje jednotlivý případ děje, může však jít i o děj opakovaný. Význam průběhových tvarů je slučitelný zpravidla jen se slovesy dynamickými, nedynamická slovesa průběhovou konjugaci většinou netvoří.
Základní časový odkaz je u průběhových tvarů stejný jako u příslušných tvarů prostých (průběhový prézens odkazuje na přítomnost, průběhové préteritum na určitou minulost atd., viz 8.82.21), je však rozdíl v míře určitosti, specifičnosti. Význam prostých tvarů je obecnější, proto kromě atemporálního užití vyžadují více kontextu, kdežto průběhové tvary se v důsledku svého specifičtějšího významu mohou vyskytovat samy o sobě. Např. What's happening? (Co se děje?), I've been reading (četl jsem) jsou úplné promluvy, kdežto what happens? I have read nikoliv, je třeba dodat nějaký kontext, např. what happens in a case like that (co se stane v takovém případě), I've just read your note právě jsem si přečetl váš vzkaz apod.
(a) Průběhový prézens označuje jednotlivý případ děje omezeného trvání, který aktuálně probíhá v bezprostřední či déletrvající přítomnosti (z hlediska doby promluvy), např. Are you trying to make me angry? (Adams 98) Snažíš se mě rozzlobit? I believe you are already recovering. (Adams 109) Myslím, že se už zotavuješ. She is expecting a baby. (Greene 118) Čeká dítě. Your son is turning into a drunkard. (Shaffer 237) Z tvého syna se stává opilec.
Závaznost užití průběhového tvaru k vyjádření tohoto významu závisí na sémantice slovesa a kontextu. Průběhový tvar se zpravidla vyskytuje u sloves vyjadřujících pozorovatelnou činnost nebo děj (viz 8.72), a to jak s podměty životnými, tak i neživotnými, srov. at what speed are we flying? jakou rychlostí letíme?, our bus is coming přijíždí nám autobus, the kettle for tea is boiling voda na čaj se vaří, my nose is running teče mi voda z nosu (mám velkou rýmu), your teeth are chattering cvakají ti zuby, you are trembling vy se třesete, what's going on here? co se tu děje?

Poznámka: U neživotných podmětů se někdy setkáváme s prostým prézentem, např. What's wrong with the switch? It doesn't work. Co je s vypínačem? Nefunguje. S životným podmětem je průběhový tvar závaznější, srov. Am I disturbing you? – No, I'm not working. Vyrušuji vás? – Ne, nepracuji. Podobně what goes on vedle what's going on (zde však jde o frazeologismus). Případy jako the pail leaks (vědro teče), the tap drips (kohoutek kape) vedle the pail is leaking, the tap is dripping odkazují i při odkazování na bezprostřední přítomnost charakteristický rys.

Srovnej prostý prézens ve větách označujících děje obecně platné, opakované, charakteristické apod.: these planes fly at the speed of sixty hundred miles per hour tato letadla létají rychlostí 600 mil za hodinu, water boils at 100 ºC voda se vaří při 100 ºC.
Průběhový tvar se dále užívá u sloves vyjadřujících činnost nebo proces, které se rozvíjejí, nebo změnu stavu (viz 8.72), např. his work is improving jeho práce se zlepšuje, it's getting late připozdívá se, dusk is falling padá soumrak, šeří se, the standard of living is rising životní úroveň stoupá, production is growing výroba se zvyšuje apod.
Podobně u jiných sloves dynamické povahy, např. you're wasting your time maříte čas, they are infringing our rights zasahují nám do našich práv, am I interrupting/disturbing you? vyrušuji vás? am I detaining/keeping you? zdržuji vás? aj.
Nedynamická slovesa tento význam zpravidla vyjadřují prostým prézentem, např. do you recognize that man over there? poznáváte támhle toho člověka? We appreciate your help oceňujeme vaši pomoc, what I want doesn't matter nezáleží na tom, co chci aj. (viz 8.72). Srovnej prostý a průběhový prézens u nedynamického a dynamického slovesa, která odkazují na tutéž událost: Do you notice it's raining harder than ever? (Adams 92) Pozoruješ, že prší čím dál víc?
Někdy se setkáváme s průběhovými tvary i u sloves nedynamických, zpravidla v souvislosti s rekategorizací v slovesa akční, která může být spojena se změnou významu.
U sloves smyslového vnímání je prostý tvar pravidlem při významu „vnímat příslušným smyslem“, např. I see nothing suitable nevidím nic vhodného, I smell coffee cítím kávu apod., popř. se užívá can ( viz 8.44.11): I can smell coffee. Průběhový tvar je v tomto významu řídký, např. I am actually hearing his voice. Opravdu slyším jeho hlas. Výjimku tvoří kontexty vyjadřující postupnou změnu (přibývání/ubývání, zlepšování/zhoršování apod.), v nichž se průběhový tvar zdá být pravidlem pro všechna slovesa: I am hearing it better now slyším to teď lépe, I am seeing it more clearly now vidím to teď jasněji.
V případech jako the director is hearing a singer ředitel poslouchá (si šel poslechnout) nějakou zpěvačku, she is seeing him to the door doprovází ho ke dveřím jsou see a hear slovesa akční (s jiným významem). Srovnej též I (can) see no stars in the sky nevidím na nebi žádné hvězdy – I am seeing stars vidím andělíčky.
Význam „jednat, aby došlo k příslušnému vjemu“ je také význam akční, podléhající průběhové konjugaci. U see a hear jsou jiná slovesa: look dívat se a listen poslouchat, srov. I am looking/listening, but I don't see/hear anything dívám se/poslouchám, ale nic nevidím/neslyším. Ostatní slovesa mají stejný tvar, srov. I am smelling the flowers přivoňuji ke květinám – I smell flowers cítím vůni květin, I am feeling the surface ohmatávám povrch – I feel something sharp cítím něco ostrého, the cook is tasting the soup kuchař ochutnává polévku – I taste garlic in the soup cítím v polévce česnek. Čeština má ve všech těchto případech jiné sloveso.
Ve sponové funkci sound, smell a taste tvoří pouze prosté tvary, srov. it sounds strange zní to divně, it smells good voní to dobře, the food tastes delicious jídlo má výtečnou chuť. Naproti tomu feel a look tvoří s životnými podměty tvary prosté i průběhové bez patrného významového rozdílu, srov. You're looking grand! (Wilson 200) Vypadáš báječně! Well, you don't look very dangerous this morning. (Queen 24) Dnes ráno nevypadáš moc nebezpečně. Podobně How do you feel /How are you feeling? Jak se cítíte?

Poznámka: U neživotných podmětů bývá prostý tvar, např. it looks like rain vypadá to na déšť, avšak u konkrétních podmětů není průběhový tvar vyloučen, srov. the garden looks/is looking lovely this morning zahrada vypadá dnes ráno překrásně.

Z ostatních sponových sloves se mohou rekategorizovat v akční slovesa be a have. Zatímco věta he is clever (je chytrý) vyžaduje obecnou charakteristiku, he is being clever znamená „(v tomto okamžiku, v této chvíli) dělá chytrého“. Podobně I am being quite frank with you mluvím s vámi zcela otevřeně, I know I am being cowardly vím, že si počínám zbaběle. I expect I'm being silly... – No, you're not being silly. (Adams 91). Počínám si asi hloupě. – Ne, nepočínáš si hloupě.
Have nabývá dějové povahy ve spojení s různými substantivy, např. he is having lunch (právě) obědvá, we are having a grand time máme se báječně, have a heart! – I am having a heart měj slitování! – mám slitování, the play is having a long run ta hra se dává už dlouho aj.
Příležitostně se vyskytují v průběhové konjugaci i jiná slovesa zásadně nedynamické povahy, např. How do you find the trip? – Oh, I am adoring it. Jak se vám líbí výlet. – Ohromně se mi líbí. I would very much like to think that I am misunderstanding what you are saying. Moc rád bych si myslel, že si nesprávně vykládám to, co říkáte. I am hating myself mám na sebe hroznou zlost, I am wanting a miracle chci zázrak. Are you telling me that you failed? Snad mi neříkáš, žes propadl? I am not insisting, I am only suggesting nenaléhám, pouze navrhuji aj. U těchto sloves se průběhový tvar vyskytuje pouze s životnými podměty, s neživotnými podměty je možný jen tvar prostý, srov. the soup wants a little salt polévka potřebuje trochu přisolit, does it suggest anything to you? naznačuje vám to něco?
V některých případech je užití prosté a průběhové konjugace spojeno s rozdílem ve významu, např. I imagine he'll come to his sense myslím, že přijde k rozumu – you're imagining things vymýšlíš si (think, consider, wonder viz 8.22.21a). Rozdíl mezi I hopeI am hoping spočívá v tom, že prostý tvar vyjadřuje naději pozitivněji (což vyplývá z omezené platnosti predikace vyjádřené průběhovým tvarem): I am hoping you'll come (doufám, že přijdete) dává adresátovi větší možnost děj nerealizovat než I hope you'll come (doufám, že přijdete).
S výrazy jako more and more, less and less nacházíme průběhový tvar i u sloves jako matter, resemble: it's mattering less and less záleží na tom stále méně, the baby is resembling his father more and more dítě se čím dál tím více podobá svému otci.
Atelická slovesa (viz 8.71) užívají při odkazování na déletrvající přítomnost obou tvarů, např. he lives/is living in a flatlet bydlí v garsonce, she works/is working at the post office pracuje na poště, he teaches/is teaching at grammar school učí na gymnáziu. Ovšem i v tomto případě si oba tvary uchovávají svůj základní význam (prostý tvar dodává ději obecnější platnost, průběhový ho vyjadřuje jako dočasný, je spíše nasnadě možnost změny), což se může kontrastně projevit ve vhodném kontextu, např. she teaches French, but at present she is also teaching English (she is substituting for the English teacher who is ill) vyučuje francouzštině, ale v současné době též učí angličtinu (supluje za učitele angličtiny, který je nemocen).

Poznámka: Modální slovesa průběhové tvary netvoří (viz 8.41), ojediněle se vyskytuje průběhový tvar u opisu, např. I'm having to stay here for the night musím tu zůstat přes noc.

Děj aktuálně probíhající v déletrvající přítomnosti může být děj opakovaný, srov. he is a night watchman, he sleeps in the morning je nočním hlídačem, ráno spí (opakovaný děj obecně platný) – he is sleeping in the morning this week because he has been put on the night shift tento týden spí ráno, protože byl přeložen na noční směnu (opakovaný děj aktuálně probíhající v déletrvající přítomnosti). It is vital for the accompanist to hear what the singer is doing. (Moore 53) Je naprosto nutné, aby klavírista slyšel, co zpěvák dělá.
Always se vyskytuje jak s prostým, tak průběhovým tvarem, ale v různém významu: s prostým tvarem znamená vždycky, při každé příležitosti, s průběhovým tvarem má význam pořád, ustavičně. Např. You always wait till the last moment. (Beckett 10) Vždycky čekáš do poslední chvíle. I know it sounds silly but people are always falling desperately in love with me. (Axelrod 522) Vím, že to zní hloupě, ale lidi se do mne pořád beznadějně zamilovávají.
Průběhový tvar může v těchto případech kompenzovat nedostatek kontextu, srov. that fellow is always acting ten člověk pořád hraje – that fellow always acts some part or other ten člověk vždycky hraje nějakou roli, such things are always happening takové věci se dějí pořád – such things always happen when you least expect them takové věci se vždycky přihodí, když je nejméně čekáte.
Průběhový prézens vyjadřuje též děje budoucí (viz 8.82.21d), např. I've brought you a present too. But you're not having it. (Owen 93) Přinesl jsem ti dárek. Ale nedostaneš ho.
(b) Průběhové préteritum vyjadřuje děj dočasného trvání, který aktuálně probíhal v určitém minulém okamžiku nebo déletrvající době minulé, např. Suddenly we saw him. He was standing on tiptoe under a great dead oak with his braces around his neck. (Lee 182) Náhle jsme ho uviděli. Stál na špičkách pod velkým suchým dubem se šlemi kolem krku. I went to the pictures last week, and some old man was smoking it in front, a few rows away. (Osborne, Look Back 87) Byla jsem minulý týden v biografu a nějaký starý člověk to kouřil několik řad přede mnou.
Rozdíl mezi at seven-thirty I drove to the station a at seven-thirty I was driving to the station spočívá v tom, že s prostým préteritem časové určení označuje počátek děje, kdežto průběhové préteritum vyjadřuje děj, který začal před dobou označenou časovým určením. České o půl osmé jsem jel na nádraží zahrnuje oba významy (1) o půl osmé jsem odjel na nádraží; (2) o půl osmé jsem už jel (jsem byl na cestě) na nádraží.
Při vyjadřování minulých dějů prostým nebo průběhovým tvarem je rozdíl mezi slovesy telickými a atelickými (viz 8.71). Prosté préteritum telických sloves, není-li ovlivněno kontextem, označuje děj, který dospěl k svému cíli (tj. komplexní pojetí děje odpovídající českému dokonavému vidu), kdežto průběhové préteritum vyjadřuje děj, který ještě nedospěl k svému cíli (kurzivní pojetí děje, v češtině nedokonavý vid); prostý a průběhový tvar zde tedy označují různou mimojazykovou skutečnost. Srovnej the weather changed počasí se změnilo – the weather was changing počasí se měnilo, the temperature rose teplota stoupla – the temperature was rising teplota stoupala, he died zemřel – he was dying umíral, the plane landed letadlo přistálo – the plane was landing letadlo přistávalo apod.
U momentánních sloves (viz 8.72) průběhový tvar vyjadřuje děj opakovaný, srov. the door banged dveře bouchly – the door was banging dveře bouchaly. Iterativnost může ovšem vyjadřovat i prostý tvar, srov. the door banged several times dveře několikrát bouchly.
U atelických sloves prosté a průběhové préteritum označuje stejnou mimojazykovou skutečnost, neboť tato slovesa zahrnují kurzivnost jako inherentní rys své sémantické struktury. Rozdíl je pouze v pojetí aktuálnosti děje. Např. (when I saw her) she carried/was carrying a basket (když jsem ji viděl) nesla koš, (that night) she wore/was wearing a pink dress (toho večera) měla na sobě růžové šaty, the girl held/was holding something in her hand děvčátko drželo něco v ruce, he watched/was watching the ducks on the pond pozoroval kachny na rybníku apod.
Průběhové préteritum často vyjadřuje současnost s jiným dějem minulým, např. we started on the journey when it was getting light vydali jsme se na cestu, když se rozednívalo. U telických sloves je užití průběhového préterita v těchto případech obligatorní, neboť prostý tvar označuje děj dokončený, a tedy předcházející, srov. we started on the journey when it got light vydali jsme se na cestu, když se rozednilo.
U atelických sloves stačí k vyjádření současnosti prostý tvar (pokud ovšem spojka připouští mezi oběma ději vztah současnosti), např. I remembered it when I walked/was walking to the station vzpomněl jsem si na to, když jsem šel na nádraží, he broke his leg when he played/was playing football zlomil si nohu, když hrál kopanou. The weather cleared as we drove into Weston. (Lee 194) Když jsme přijížděli do Westonu, počasí se vyjasnilo.

Poznámka: Připouští-li predikace kurzivní i komplexní interpretaci, může po when dojít k dvojznačnosti, např. when we climbed the hill it began to rain (1) když jsme stoupali na kopec (= when we were climbing the hill); (2) když jsme vystoupili na kopec (= when we had climbed the hill).

Současné děje vyjadřuje průběhové préteritum v závislých větách obsahových po minulém čase ve větě řídící, např. I asked you where you were going. (Osborne, Look Back 58) Ptal jsem se tě, kam jdeš. I told them I wasn't feeling well. (Wilson 32) Řekl jsem jim, že mi není dobře.
Průběhové préteritum sloves pohybu může vyjadřovat děj následný, stejně jako préteritum vazby be going to: Just before she died she told me she was leaving everything to me. (Wilson 165) Krátce před svou smrtí mi řekla, že mi všechno odkazuje. If I only knew what was going to happen. (Osborne, Look Back 26) Kdybych tak věděla, co se stane.

Poznámka: V případě jako your teacher was telling me that you don't apply yourself (tvůj učitel mi říkal, že se nesnažíš) průběhové préteritum odkazuje na nespecifikovanu dobu minulou (podobně jako prosté préteritum I thought you were away myslel jsem, že jsi pryč).

(c) Průběhové perfektum má stejný význam jako perfektum prosté, tj. vyjadřuje děj relevantní z hlediska přítomnosti, který se odehrál v neurčité, nespecifikované době minulé. K tomu přistupují základní rysy průběhové konjugace: dočasnost trvání děje a zřetel k jeho průběhu. Odkaz na určitou dobu se u perfekta neuplatňuje, neboť je neslučitelný s jeho základním referenčním významem. Větší významová určitost průběhové konjugace se u perfekta stejně jako u ostatních průběhových tvarů projevuje schopností vyskytovat se samostatně bez předmětových nebo adverbiálních doplnění, srov. your eyes are red, you've been crying máš červené oči, ty jsi plakala (nikoliv *you've cried); have you been reading? četl jsi? (nikoliv *have you read?).
V kontextově nezávislém významu průběhové perfektum vyjadřuje děj relevantní z hlediska přítomnosti, který probíhal po nějakou dobu v nespecifikované, nejčastěji blízké době minulé. Přitom může jít jak o děj jednotlivý, tak iterativní. Např. We've been looking for you. (Adams 136) Hledali jsme tě. I'm sorry I took so long but I've been watering the garden. (Axelrod 511) Je mi líto, že mi to trvalo tak dlouho, ale zalévala jsem zahradu. I have been practising writing with my left hand cvičil jsem se v psaní levou rukou (odkaz na jeden případ děje nebo děj opakovaný).
Stejně jako v préteritu se rozdíl mezi prostým a průběhovým perfektem projevuje nejvýrazněji u telických sloves: prostý tvar vyjadřuje děj, jehož cíle bylo dosaženo (dokonavý vid v češtině), průběhový děj označuje děj v jeho průběhu (nedokonavý vid v češtině), např. we have wasted a lot of time zmařili jsme spoustu času – we have been wasting time and energy – mařili jsme čas a energii, many things have happened stalo se mnoho věcí – many things have been happening dělo se mnoho věcí.
Atelická slovesa se v prostém perfektu bez dalšího určení vyskytují zřídka. Věty jako it has rained/snowed (pršelo/chumelilo), I have walked (chodil jsem), I have played (hrál jsem) zní bez kontextu neúplně. Vyžadují buď nějaké doplnění, jako it has rained a lot hodně pršelo, I have walked a long way ušel jsem velký kus, nebo začlenění do řady dějů, např. I have hiked, I have climbed, I have ridden on horseback chodil jsem na pěší tůry, lezl jsem po horách, jezdil na koni. Průběhové tvary naproti tomu mohou stát samostatně, srov. it's been raining/snowing pršelo/chumelilo, I've been walking/playing chodil jsem/hrál jsem. Srovnej I've been wondering how to help her. Přemýšlel jsem, jak jí pomoci. – I have often wondered how to help her. Často jsem přemýšlel, jak jí pomoci.
Průběhové perfektum v těchto případech zpravidla vyjadřuje děj, který má v přítomnosti nějaké důsledky, srov. he can't drive, he has been drinking nemůže řídit, pil; excuse my muddy shoes, I've been walking in the fields promiňte, že mám zablácené boty, chodil jsem po polích.
K tomuto užití lze řadit i případy jako someone has been moving my books někdo se mi přehraboval v knihách, someone has been tampering with my typewriter někdo si hrál s mým psacím strojem, you have been using my pencils again už jsi zase psal mými tužkami, které se vykládají jako emocionálně zabarvené (vyjadřující nevoli mluvčího). Prostý tvar by buď implikoval děj semelfaktivní (someone has moved my books někdo mi přemístil knihy), nebo je nevhodný pro nedostatečný kontext.
Kontextově závislý význam průběhového perfekta se vyskytuje s určeními typu how long, since when. Stejně jako prosté perfektum i průběhové perfektum v tomto případě vyjadřuje děj inkluzivní, tj. děj, který začal v minulosti a trvá do okamžiku promluvy, např. That's been going on for half a century. (Beckett 66) Pokračuje to už půl století. Čeština má v těchto případech přítomný čas. U atelických sloves prosté a průběhové perfektum označuje stejnou mimojazykovou skutečnost, rozdíl je pouze v pojetí mluvčího, pokud jde o aktuálnost děje, srov. he has worked/he has been working here since he graduated pracuje zde od své promoce, she has done/has been doing that for years dělá to už léta. V případech jako I've been waiting since the morning (čekám od rána), the baby has been crying all day (dítě pláče celý den) je průběhový tvar častější.

Poznámka: Není-li vyjádřena délka období, v němž děj probíhá, průběhový tvar implikuje kratší dobu než tvar prostý: his sister has lived with them since her husband died jeho sestra s nimi žije od té doby, co jí zemřel manžel (od smrti manžela uplynula delší doba) – his sister has been living with them since her husband died (manžel zemřel poměrně nedávno). Někdy se jako specifický rys průběhového perfekta (který ho odlišuje od perfekta prostého) uvádí, že implikuje pokračování děje v budoucnosti. Tento rys však nevyplývá z tvaru samotného, nýbrž může být důsledkem kontextu. Samo o sobě je průběhové perfektum z hlediska pokračování děje v budoucnosti neutrální.

Poznámka: S průběhovým perfektem se setkáváme i u sloves, která zpravidla průběhové tvary netvoří, např. Everyone on our job has been intending to leave for the last ten years but no one has left yet. (Fraser 97) Každý u nás měl v posledních deseti letech v úmyslu odejít, ale nikdo ještě neodešel. What did he mean by “don't forget”? – Something I've been meaning to tell you. (Osborne, Look Back 33) Co mínil tím „nezapomeň“? – Něco, co jsem ti chtěla říci.

Poznámka: Prosté perfektum není někdy s určením typu how long možné, srov. she has been taking/has taken sleeping pills for a long time bere už dlouho prášky na spaní, ale jen she has been reading the book for a week čte tu knihu už týden (nikoli *she has read the book for a week), she has been writing the letter since the morning píše ten dopis už od rána (nikoliv *she has written the letter since the morning).

Průběhové perfektum telických sloves zpravidla vyjadřuje děj opakovaný, např. I have been getting up very early in the last few weeks v posledních několika týdnech vstávám velmi brzo.
S určeními typu for some time se prostý tvar telických (zejména momentánních) sloves může vyskytnout pouze v záporu, srov. he hasn't come here for some time už nějaký čas sem nepřišel – he has been coming here for some time chodí sem už nějaký čas. S určeními typu since then je prostý tvar možný i ve větě kladné, např. since my illness I have given up smoking od své nemoci jsem nechal kouření, the barometer has risen since yesterday tlakoměr od včerejška stoupl. Inkluzivnost se v těchto případech netýká slovesného děje (I have given up smoking, the barometer has risen jsou děje skončené), nýbrž období, v němž k ději došlo. Inkluzivní děj se vyjadřuje perfektem průběhovým: the barometer has been rising since yesterday barometr od včerejška stoupá.

Poznámka: Záporné průběhové perfektum je řídké, srov. it has been raining for a week prší už týden – it hasn't rained for several weeks už několik týdnů nepršelo.

(d) průběhové plusquamperfektum má stejný základní význam jako plusquamperfektum prosté, tj. označuje děj předcházející před jiným dějem minulým nebo před bližší minulou dobou. Stejně jako ostatní průběhové tvary vyjadřuje děj dočasného trvání v jeho průběhu. Vzhledem k minulé době, k níž je orientován, vyjadřuje stejné vztahy jako průběhové préteritum a perfektum vzhledem k přítomnosti: děj probíhající v určité době předminulé, např. the lawn was sodden because it had been raining in the night trávník byl nasáklý vodou, neboť v noci pršelo; děj probíhající v nespecifikované době předminulé, např. I didn't know that you had been looking for me nevěděl jsem, že jste mě hledal; opakovaný děj v nespecifikované době předminulé, např. he complained that somebody had been throwing pebbles at his window stěžoval si, že mu někdo házel na okno kaménky; inkluzivní děj předminulý, např. he talked as if he had been doing research for a long time mluvil, jako kdyby pracoval ve výzkumu už dlouho.
(e) Průběhové futurum vyjadřuje stejný význam v budoucnosti jako průběhové préteritum v minulosti, tj. děj aktuálně probíhající v určité době, např. I can't come this afternoon, I'll be training dnes odpoledne nemohou přijít, budu trénovat. Srovnej I'll drive to the station at three o'clock pojedu na nádraží ve tři hodiny – at three o'clock I'll be driving to the station ve tři hodiny už pojedu (budu na cestě) na nádraží. U telických predikací prostý tvar implikuje dokončení děje, průběhový tvar nikoliv. Tento rozdíl může mít kontextové důsledky v tom, že oba tvary předpokládají poněkud jiné pokračování. Prostý tvar navozuje nějaký další děj, který nastane po skončení vyjadřovaného děje, např. The sun will set in a minute. The temperature will drop abruptly… Slunce za okamžik zapadne. Teplota prudce klesne… Naproti tomu průběhový tvar navozuje situaci, která nastane v průběhu děje jím označovaného, např. The sun will be setting in a minute. First you'll see a shadow climbing up that slope… Slunce bude za okamžik zapadat. Nejprve udivíte, jak se tamten svah rychle zahaluje do stínu...
V případech jako we'll sleep in the tent/we'll be sleeping in the tent budeme spát ve stanu, he'll stay for a week/he'll be staying for a week zdrží se týden apod. nejde o rozdíl v označované mimojazykové skutečnosti (oba tvary se mohou vztahovat k téže události), je pouze rozdíl v pojetí aktuálnosti děje.
Průběhové futurum v otázce 2.os. nahrazuje prosté futurum v případech, kdy může být prosté futurum interpretováno modálně (jako dotaz na záměr osloveného nebo v zjišťovací otázce jako nabídka), např. when will you be moving? kdy se budete stěhovat? how long will you be staying? jak dlouho se zdržíte?, will you be seeing him? uvidíte ho? apod.

Poznámka: I'll be seeing you je frazeologismus s významem „na shledanou“.

(f) Průběhový předbudoucí čas se vyskytuje zřídka, a to nejčastěji ve významu inkluzivním, např. by next January we shall have been living here for ten years v lednu tady budeme bydlet už deset let.