15.14

Infinitiv se též vyskytuje jako rozvíjející člen intranzitivních sloves. Většinou má funkci příslovečnou (viz 15.16), avšak po některých slovesech je jeho vztah k řídícímu slovesu tak těsný, že se blíží závislosti rekční (zejména, jde-li o doplnění obligatorní): ache toužit, condescend snížit se, deign uráčit se, endeavour snažit se, fail selhat, neuspět, hasten pospíšit si, hesitate váhat, proceed přikročit, tend mít tendenci aj. Např. He rarely condescends to do a chore in the house. Zřídka se sníží k tomu, aby udělal něco v domácnosti. We have endeavoured to comply with your request. Vynasnažili jsme se vyhovět vaší žádosti. I failed to convince him. Nepodařilo se mi ho přesvědčit. He hastened to assure us of his support. Spěchal nás ujistit svou podporou. Let's proceed to discuss the next item. Přistupme (přikročme) k projednání dalšího bodu. He tends to exaggerate. Má tendenci přehánět.