2.32 Rozlišení slovních druhů alternací přízvuku

Alternace přízvuku jako prostředek rozlišení slovních druhů se vyskytuje u některých dvojic dvojslabičných sloves a substantiv, řidčeji sloves a adjektiv, která typicky obsahují latinský prefix. Substantiva a adjektiva mají přízvuk na prefixu, kdežto slovesa na konci. Základním členem těchto dvojic je sloveso, neboť má zpravidla pravidelnou fonematickou strukturu s redukcí samohlásky v nepřízvučné slabice. Pro odvozenost jména naproti tomu svědčí skutečnost, že samohláska v nepřízvučné slabice většinou redukci nepodléhá. Např. absent .[æbsənt] nepřítomný – absent (oneself) [əbˈsent] vzdálit se, abstract [æbstrækt] abstraktní, výtah – abstract [æbˈstrækt], [əbˈstrækt] vytáhnout, oddělit, accent [æksənt], [æksent] důraz, přízvuk – accent [ækˈsent], [əkˈsent] akcentovat, zdůraznit, compound [kɒmpaʊnd] složený, složené slovo – compound [kəmˈpaʊnd] skládat, compress [ˈkɒmpres] obvaz, obklad – compress [kəmˈpres] stlačit, conduct [kɒndʌkt] chování – conduct [kənˈdʌkt] vést, řídit, conflict [kɒnflɪkt] konflikt – conflict [kənˈflɪkt] neshodovat se, být v rozporu, contrast [kɒntrɑːst] kontrast – contrast [kənˈtrɑːst] kontrastovat, contract [kɒntrækt] smlouva – contract [kənˈtrækt] uzavřít, zavázat se, convict [kɒnvɪkt] odsouzenec – convict [kənˈvɪkt] odsoudit, usvědčit, escort [eskɔːt] provázející osoba, doprovod (čestný nebo ochranný) – escort [ɪˈskɔːt] provázet, export [ekspɔːt] vývoz – export [ɪkˈspɔːt] vyvážet, extract [ekstrækt] extrakt, výtažek – extract [ɪkˈstrækt] vytáhnout, import [ɪmpɔːt] dovoz – import [ɪmˈpɔːt] dovážet, increase [ɪŋkriːs] zvětšení – increase [ɪnˈkriːs] zvětšit (se), insult [ɪnsʌlt] urážka – insult [ɪnˈsʌlt] urazit, perfect [pɜːfɪkt] dokonalý – perfect [pəˈfekt] zdokonalit, permit [pɜːmɪt] písemné povolení, propustka – permit [pəˈmɪt] dovolit, prefix [priːfɪks] prefix – prefix [priːˈfɪks] prefigovat, přidat na začátek, present [prezənt] přítomný, dar – present [prɪˈzent] předložit, produce [prɒdjuːs] produkt (zemědělský) – produce [prəˈdjuːs] produkovat, progress [prəʊɡres] pokrok – progress [prəʊˈɡres] dělat pokrok, project [prɒdʒekt] projekt – project [prəˈdʒekt],projektovat, promítat, rebel [rebəl] vzbouřenec – rebel [rɪˈbel] bouřit se, protest [prəʊtest] protest – protest [prəˈtest] protestovat, record [rekɔːd] záznam – record [rɪˈkɔːd] zaznamenat, subject [sʌbdʒɪkt] podléhající (čemu), předmět (hovoru), podmět – subject [səbˈdʒekt] podrobit, survey [sɜːveɪ] přehled – survey [səˈveɪ] přehlédnout, podat přehled, suspect [sʌspekt] podezřelá osoba – suspect [səˈspekt] podezírat, transfer [trænsfɜː] přeložení, převod – transfer [trænsˈfɜː] přeložit, transport [trɑːnspɔːt] doprava, přeprava – transport [trɑːnsˈpɔːt] přepravovat aj.
Obdobnou alternaci mají některá dvojslabičná slovesa bez prefixu, např. ferment [fɜːment] kvasinka – ferment [fəˈment] kvasit, fermentovat, torment [tɔːment] útrapy – torment [(ˌ)tɔːˈment] trápit, frequent [friːkwənt] častý – frequent [friːˈkwent] často navštěvovat, často se vyskytovat aj.
S přízvukem na prexifu u substantiv a na kmeni u sloves se dále setkáváme u slov s domácími prefixy, např. forearm [fɔːrɑːm ] předloktí – forearm [fɔːrˈɑːm] předem vyzbrojit, inlay [ɪnleɪ] intarzie, vložka – inlay [ɪnˈleɪ] intarzovat, inset [ɪnset] vložka, přidané stránky – inset [ɪnˈset] vložit, overcharge [ˈəʊvəˌtʃɑːdʒ] přetížení, příliš vysoká cena – overcharge [ˌəʊvəˈtʃɑːdʒ] přetížit, počítat příliš vysokou cenu, overflow [ˈəʊvəˌfləʊ] přetečení, záplava – overflow [ˌəʊvəˈfləʊ] přetéci, zaplavit, overhaul [əʊvəhɔːl] prohlídka (za účelem opravy nebo údržby) – overhaul [ˌəʊvəˈhɔːl] důkladně prohlédnout, overlap [əʊvəlæp] překrývání – overlap [ˌəʊvəˈlæp] překrývat (se), overthrow [ˈəʊvəθrəʊ] porážka, pád – overthrow [ˌəʊvəˈθrəʊ] porazit, upset [ʌpset] porucha, roz-, vzrušení – upset [ʌpˈset] převrhnout, po-, rozrušit aj.
Vedle uvedených případů, kdy se jméno od slovesa liší přízvukem, existuje mnoho dvojic substantivum/sloveso obdobné morfematické struktury, které alternaci přízvuku ani jinou alternaci nemají, zejména mezi dvojslabičnými substantivy/slovesy s latinským prefixem. Častější je přízvuk na druhé slabice, např. address [əˈdres] adresa, adresovat, attempt [əˈtempt] pokus, pokusit se, concern [kənˈsɜːn] zájem, účast, týkat se, command [kəˈmɑːnd] rozkaz, rozkázat, design [dɪˈzaɪn] návrh, konstrukce, navrhnout, zkonstruovat, regard [rɪˈɡɑːd] ohled, zřetel, pohlížet, považovat, regret [rɪˈɡret] lítost, litovat, release [rɪˈliːs] uvolnění, propuštění, uvolnit, propustit, remark [rɪˈmɑːk] poznámka, poznamenat, reply [rɪˈplaɪ] odpověď, odpovědět, report [rɪˈpɔːt] zpráva, hlásit, podat zprávu, request [rɪˈkwest] žádost, prosba, žádat (zdvořile), respect [rɪˈspekt] ohled, zřetel, vážit se, retreat [rɪˈtriːt] ústup, ustoupit, reward [rɪˈwɔːd] odměna, odměnit, supply [səˈplaɪ] zásoba, zásobovat aj. Srovnej též escape [ɪˈskeɪp] únik, uniknout, neglect [nɪˈɡlekt] zanedbání, zanedbat aj. Přízvuk na první slabice je řidší, např. comment [kɒment] poznámka, komentovat, comfort [kʌmfət] pohodlí, útěcha, utěšit, preface [prefɪs] předmluva, napsat předmluvu, profit [prɒfɪt] prospěch, profitovat, promise [prɒmɪs] slib, slíbit aj.
Také u dvojic substantivum/sloveso s domácím prefixem může být přízvuk u obou členů na téže slabice, např. offset [ˈɒfset] – kompenzovat, výhonek aj.

Poznámka: U některých párů substantivum/sloveso místo přízvuku kolísá, např. convoy [kɒnvɔɪ] – ochranný doprovod – convoy [kɒnvɔɪ], [kənˈvɔɪdoprovázet (lodi), contact [kɒntækt] styk – [kɒntækt], [kənˈtækt], [(ˌ)kɒnˈtækt] navázat styk aj. Srov. též content(s) (substantivum) [ˈkɒntent(s)] obsah, content (adjektivum) [kənˈtent] spokojený, content (sloveso: content oneself with) [kənˈtent] spokojit se s čím.

Literatura: Bareš 1978, Bloomfield 1933: 227–37, 170, Bolinger 1963, Dokulil 1958, Fowler R. 1963, Fries 1961 (kap. 5–7), Hausenblas 1955, Jespersen 1924 (189–211), Jespersen 1909–1949 VII, Krámský 1969, Leška 1968, Lyons 1966, 1971: 317–322, Mathesius 1911a, 1969 (15–47), Nosek 1981, Poldauf 1967a, 1971, Sørensen 1958, Trnka 1932, 1958, 1961, 1962, 1963, 1967, 1969, Vachek 1961.