3.11.26 Plurál kompozit

Kompozita neobsahující substantivní složku tvoří plurál pravidelnou koncovkou, která se připojuje k poslední složce, např. forget-me-not pomněnka – forget-me-nots, merry-go-round kolotoč – merry-go-rounds, grown-up dospělý – grown-ups, lay-by odpočívka (u silnice) – lay-bys, take-off odraz(iště), start (letadla) – take-offs apod. Pokud kompozitum obsahuje substantivum jako řídící složku, plurál tvoří toto substantivum, i když není koncovou složkou, např. looker-on divák, přihlížející – lookers-on, passer-by mimojdoucí – passers-by, son-in-law zeť – sons-in-law, coat-of-arms erb – coats-of-arms, knight-errant potulný rytíř – knights-errant, heir-apparent pravoplatný dědic – heirs-apparent, man-of-war válečná loď – men-of-war aj.
Pokud se kompozitum skládá z dvou substantiv v apozičním vztahu, tvoří plurál pouze druhé substantivum, např. boy friend přítel – boy friends, fountain pen plnicí pero – fountain pens, lady-singer zpěvačka – lady-singers, Lord Mayor starosta – Lord Mayors, the Newman sisters sestry Newmanovy, the Smith brothers bratři Smithové, řidčeji the brothers Smith.
Výjimkou jsou kompozita mající jako jednu jednu složku man nebo woman, která tvoří plurál u obou substantiv, např. manservant sluha – menservants, woman driver řidička – women drivers. Nejde-li o kompozitum apozičního typu, složka man/woman se nemění: woman-hater nepřítel žen – woman-haters (woman je ve vztahu k hater předmětem).