15.21 Gerundium ve funkci podmětu

Gerundium vyjadřující děj (proces) nebo slovesný děj nebo jev jako fakt může být podmětem sloves, která připouštějí podmět větný. Jsou to hlavně slovesa vyjadřující různé působení na mentální a citový stav (např. alarm polekat, astonish udivit, bewilder zmást, depress deprimovat, enrage rozzuřit, humiliate pokořit, surprise překvapit, trouble trápit, upset rozčílit, worry dělat si starosti apod.) a predikace se sponou. Gerundium ve funkci podmětu v preverbální pozici je častější než infinitiv, neboť podmětový infinitiv má zpravidla extrapozici (viz 15.11.1) a nadto je omezen na predikace hodnotící a identifikující. Naproti tomu gerundiální podmět je omezen sémantickým typem predikace jen do té míry jako podmět větný.
Případy, kdy lze užít v podmětu obou tvarů, jsou dost řídké, např. ve výrocích obecné platnosti: Seeing is believing. / To see is to believe. Vidět znamená uvěřit. V jednotlivých případech bývá často obvyklý jen jeden z obou tvarů, srov. talking mends no holes mluvením se nic nespraví – to err is human chybovat je lidské. Oba tvary rovněž mohou označovat konkrétní děj aktuální, např. Confiding in him was a mistake. / To confide in him was a mistake. Svěřit se mu byla chyba. Nicméně vyjadřování konkrétního realizovaného děje je u infinitivu, zejména v preverbální pozici, dost řídké, neboť infinitiv primárně vyjadřuje slovesný děj abstraktně (potenciálně) bez zřetele k jeho realizaci. Naproti tomu pro gerundium je vyjadřování konkrétních dějů příznačné. Gerundiu bývá dále přisuzována obecnější platnost, kdežto infinitivu odkazování k jednotlivé příležitosti, srov. Learning a language is a great deal more than the acquisition of a mechanical skill. (Christophersen 18) Učení se jazyku je mnohem více než osvojení si mechanické dovednosti. – To learn a foreign language would be advantageous. Naučit se cizímu jazyku by bylo výhodné. Avšak ani toto rozlišení se neuplatňuje obecně, srov. To yawn / Yawning is impolite. Zívat / zívání je nezdvořilé.
Není-li konatel děje označovaného podmětovým gerundiem vyjádřen, je implikován všeobecný činitel, např. Working in a gown shop is a very different proposition from working in a greengrocery shop. (Carter 138) Práce (pracování, zaměstnání) v oděvním obchodě je něco zcela jiného než práce v zelinářství. (Pracuje-li člověk...) Sailing on the lake is great fun. Plachtění na jezeře je výborná zábava. Kontextově i situačně může však být implikován i konkrétní činitel, např. Putting it off won't make it any easier. Odkládání (to, že to já / ty / on / my atd. odkládáme) to nikterak neusnadní.
Konatel gerundiálního děje může dále být životný aktant mající v příslušné větné struktuře formu předmětu, např. Not having enough money taught her to economize. To, že neměla dost peněz, ji naučilo hospodařit (Neodstatek peněz...). Sailing on the lake is great fun for them. Plachtění na jezeře je pro ně výborná zábava.
Není-li konkrétní činitel gerundiálního děje implikován větnou stavbou, má nejčastěji formu posesivní, např. His leaving no address was most inconvenient. To, že nezanechal adresu, bylo velmi nepříhodné. Women's saying things like that revolts me. Pobuřuje mě, když ženy říkají takové věci. Řidčeji se vyskytuje tvar neposesivní (u osobních zájmen nominativ), např. They being my friends makes the matter somewhat awkward. To, že jsou mými přáteli, činí tu záležitost poněkud trapnou. Women saying things like that revolts me. Pobuřuje mě, když ženy říkají takové věc. Neposesivní tvar se však dosud často kritizuje jako nesprávný, neboť ing-ový tvar se v této vazbě zčásti chová jako gerundium, tj. řídící člen, neboť určuje tvar přísudkového slovesa, avšak vůči neposesivnímu tvaru se chová jako člen závislý (participiální modifikátor). Vazba se označuje jako fused participle.
V hovorovém jazyce se podmětové gerundium vyskytuje též v extrapozici s anticipačním it v pozici podmětu, např. It's dangerous doing things like that. Je nebezpečné dělat takové věci.

Poznámka: Pravidelnou extrapozici gerundiálního podmětu s anticipačním it má vazba it's no use / good -ing, např. It's no good / use crying over spilt milk. Nemá cenu (smysl) plakat nad rozlitým mlékem. V podmětu se v této vazbě objevuje též there (zejména v americké angličtině): There's no use / good crying over spilt milk.

Podmětové gerundium lze někdy nahradit obsahovou větou s that (v počáteční pozici obvykle po the fact, v extrapozici s anticipačním it), např. Having achieved our aim is not enough. / The fact that we have achieved our aim is not enough. / It is not enough that we have achieved our aim. (To,) že jsme dosáhli svého cíle, nestačí. / Nestačí, že jsme dosáhli svého cíle. Its being so cold at this time of year is unusual. / It is unusual that it is so cold at this time of year. Je neobvyklé, že je v tuto roční dobu tak chladno.
Zvláštní větný typ tvoří podmětové gerundium po existenciální konstrukci there is. V kladné formě nejčastěji odpovídá české jednočlenné větě slovesné reflexivní, např. There was skating and tobogganing. Bruslilo se a sáňkovalo se. V záporné formě má tento větný typ modální význam (vyjadřuje popření možnosti), např. There's no stopping him. Nelze ho zarazit (Nedá se zarazit), viz 12.21.4c, d, 12.31.21c.