2.22.21 Částečná konverze substantiva v adjektivum

Užívání substantiv v adjektivní funkci, tj. premodifikace substantiva jiným substantivem, je v angličtině velmi rozšířena, např. mother tongue mateřský jazyk, traffic lights dopravní světla, press conference tisková konference, average distance průměrná vzdálenost, smallpox vaccination očkování proti neštovicím, fuel consumption spotřeba paliva, population growth růst obyvatelstva, consumer society konzumní společnost, nature reserve přírodní rezervace apod.
Vzájemné postavení obou substantiv má gramatickou funkci: první substantivum je modifikátor, druhé je řídící člen, srov. a drawing competition soutěž v kreslení – a competition drawing soutěžní kresba (viz 13.52.2, 13.52.21).
Adjektivizace substantiva se projevuje tím, že premodifikující substantivum většinou ztrácí protiklad čísla: passenger list seznam cestujících, child labour práce (zaměstnávání) dětí, the five-year plan pětiletý plán, trouser leg nohavice (srov. trousers), wage freeze zmrazení mezd (srov. wages), avšak ne vždy, např. goods train nákladní vlak, arms race závody ve zbrojení, sports ground sportovní hřiště, clothes-hanger ramínko na šaty.

Poznámka: Sousloví tohoto typu snadno přecházejí v kompozita, přičemž mezi oběma útvary není ostrá hranice (viz 1.4).

Pokud vedle adjektivizovaného substantiva existuje adjektivum odvozené od téhož základu, jsou obě formy zpravidla významově rozlišeny. Substantivum mívá často význam zařazující, kdežto adjektivum význam hodnotící, srov. dirt road silnice s prašným povrchem – dirty road špinavá silnice, enemy aircraft nepřátelská letadla – a hostile attitude nepřátelský postoj, an education committee výbor pro vzdělání – educational programme vzdělávací program. Jindy substativum a adjektivum označují vůči základu, od něhož jsou odvozena, různé vztahy, např. our Rome correspondent náš římský dopisovatel – the Roman Empire Říše římská, sun glasses sluneční brýle – sunny weather slunečné počasí, danger signal výstražný signál – dangerous bend nebezpečná zatáčka (viz 13.52.11).
Modifikační spojení substantiv se neomezuje na dvě substantiva, nýbrž může zahrnovat více substantiv, popř. modifikovaných adjektivy. Vzájemná příslušnost jednotlivých složek takovéhoto spojení je určována jejich sémantickými vztahy, neboť formální indikátory příslušné závislosti scházejí. Připouštějí-li sémantické vztahy různou interpretaci, dochází k dvojznačnosti. Takováto spojení se vyskytují zejména v novinových titulcích, avšak i jinde v jazyce psaném i běžně mluveném. Např. the Youth Employment Service Služba pro zaměstnání mládeže, vitamin deficiency disease avitaminóza, the mother tongue interference theory teorie interference mateřštiny, long range weather forecast dlouhodobá předpověď počasí, solar energy conversion technologies technologie na přeměnu sluneční energie, the annual average world output of steel roční průměrná světová produkce oceli, late summer evening dusk pozdní soumrak letního večera apod. Bez kontextu víceznačné spojení je např. European Youth Peace Conference (1) European Peace Conference of Youth Evropská mírová konference mládeže, (2) Peace Conference of European Youth mírová konference evropské mládeže.
Srovnej též fresh fruit market (adjektivum modifikuje fruit) trh s čerstvým ovocem – new fruit market (adjektivum modifikuje market) nový ovocný trh.