3.22.4 Vlastnost – osoba

Nepočitatelné substantivum označuje vlastnost, počitatelné substantivum osobu vyznačující se touto vlastností, např. beauty krása – a beauty krasavice, krásný exemplář, love láska (cit) (love always forgives láska vždycky odpouští), láska (osoba) (she was an old love of his byla to jeho stará láska), wit (dů)vtip, duchaplnost (his writings sparkle with wit jeho spisy jiskří vtipem) – duchaplná osoba (he was a notable wit), gossip klepy (she is fond of gossip ráda klepe) – klepna (she is an old gossip je to stará klepna), genius geniální schopnosti (a man of genius geniální člověk) – genius (he is a genius je to genius), counsel rada, právní zástupce, fury zuřivost, fúrie (též výbuch zlosti), help pomoc, pomocník, též věc, která pomáhá (the loan wasn't [of] much help ta půjčka moc nepomohla – you were/your support was a great help velmi jste (nám) pomohl/vaše podpora (nám) velmi pomohla), acquaintance známost, obeznámenost s čím – an acquaintance/acquaintances známý/známí aj.
Podobný vztah, ale opačný směr od počitatelnost k nepočitatelnosti je u witness svědek (an eye-witness očitý svědek) – svědectví (give witness svědčit).