3.52.5 Lokálový vztah

Český lokál nejčastěji odpovídá předložkové vazbě s of nebo about (a to jak adnominální, tak adverbální), např. a certificate of attendance potvrzení (osvědčení) o docházce, think of sth. přemýšlet o čem (viz 3.51.6), the proverb about the gift horse přísloví o darovaném koni, What do you know about it? Co o tom víte?
Vedle vazeb s of a about se vyskytuje též vazba s on, např. speak, write, lecture on a subject mluvit, psát, přednášet o nějakém předmětu, a report on an experiment zpráva o experimentu apod. Rozdíl mezi of, about, on např. u slovesa speak spočívá v tom, že speak of = mluvit, zmínit se o, speak about = mluvit podrobněji, obšírněji, kdežto speak on vytyčit, specifikovat předmět hovoru.
Český adverbální lokál někdy v angličtině odpovídá jiným vazbám, přímému předmětu nebo jiné předložce, např. doubt sth. pochybovat o čem, mention sth. zmínit se o čem, discuss sth. diskutovat o čem, consider sth. uvažovat o čem, deal with sth. pojednávat o čem aj. (viz 13.37).