3.13.2 Plurália tantum

Plurália tantum jsou substantiva s formou plurálu, která se konstruují jako plurál, tj. sloveso i demonstrativum má tvar plurálu, např. Those scissors are blunt. Ty nůžky jsou tupé.
Plurália tantum lze rozdělit do několika významových skupin.
Některé oděvy nebo části oděvu, např. clothes šaty, regimentals uniforma, (widow's) weeds vdovské (smuteční) šaty, pyjamas (amer. pajamas) pyžamo, trousers kalhoty (amer. pants), shorts šortky, krátké kalhoty, knickerbockers, knickers pumpky, jeans džíny, tights trikot, punčochové kalhoty, suspenders podvazky (v amer. angličtině šle), braces šle aj.
Nástroje, např. scissors nůžky, tongs, pincers, pliers kleště, compasses (obvykle a pair of compasses) kružítko, scales váhy, glasses, spectacles brýle aj.
Plurália tantum nelze užít s číslovkou. Proti české číslovce stojí u substantiv označujících předměty skládající se z dvou částí a pair of (např. a pair/two pairs of trousers jedny/dvoje kalhoty).

Poznámka: Některá z těchto plurálií tantum se začínají pociťovat jako singuláry, např. bellows měchy (u varhan, kovářské) mají obojí konstrukci, srov. The bellows need mending. Měchy potřebují spravit. An antique bellows was used to fan the fire. K rozdmychání ohně se užívalo starých měchů. Také substantiva typu scissors (nůžky) se někdy vyskytují s kvantifikátory označujícími neurčité množství (several, many apod.), popř. s členem neurčitým (při premodifikaci). Tento úzus se sice pociťuje jako pochybný, avšak ne nemožný: a garden shears zahradní nůžky, several nutcrackers několik louskáčků.

Jména některých nemocí, stavů mysli, nálad, pocitů, např. measles spalničky, German measles zarděnky, mumps příušnice, rickets křivice, megrims, the blues melancholická nálada, creeps, shivers husí kůže, mrazení aj. Po measles, mumps se užívá častěji singuláru, např. Measles occurs in children. Spalničky se vyskytují u dětí. Po rickets se užívá singulár i plurál, u ostatních plurál.
Substantiva na -ics. Většina substantiv s tímto zakončením jsou jména věd, např. economics ekonomie, electronics elektronika, linguistics lingvistika, physics fyzika aj. Zakončení na -ic (bez -s) mají pouze arithmetic aritmetika, logic logika, music hudba, rhetoric retorika.
Jména věd na -ics se pojí se singulárem, jde-li o vědu samu, např. Acoustics deals with sound. Akustika pojednává o zvuku. Naproti tomu jde-li o aplikaci nebo o vyjádření vlastnosti, má sloveso tvar plurálu, srov. The acoustics of the new concert hall are excellent. Akustika nové koncertní síně je výtečná. Statistics (= statistical methods) are an aid to research and experimentation. Statistika je pomůcka k výzkumu a experimentování. Někdy tvar slovesa kolísá, např. Tactics are/is subordinate to strategy. Taktika je podřízena strategii.
Tvar slovesa může být též ovlivněn singulárovou formou substantivní složky predikace, např. Athletics/mathematics is Dick's strong point. Atletika/matematika je Ríšova silná stránka.
Substantiva na -ics jako the tropics tropy, histrionics teatrální, afektované chování, hysterics hysterické chování, heroics přepjaté řeči aj. se pojí se slovesem v plurálu.
Plurália tantum jsou částečně konvertovaná adjektiva označující kolektivně skupinu osob vyznačujících se vlastností, kterou vyjadřuje příslušné adjektivum (viz 2.22.22), např. the homeless lidé bez domova, the sick nemocní apod.
Vedle uvedených skupin existují další plurália tantum z různých významových oblastí, např. annals letopisy, kronika, antipodes [ænˈtɪpədiːz] protilehlé póly, protilehlé místo na druhé polokouli, archives archív, arms erb, zbraně (firearms střelné zbraně), arrears nezaplacený poplatek, nevyřízená práce (arrears of rent nezaplacené nájemné, arrears of correspondence nevyřízená korespondence), ashes popel, auspices záštita, ochrana (under the auspices of pod záštitou koho), banns ohlášky, belongings přemístitelný majetek, bowels, intestines střeva, brains mozek, confines hranice, contents obsah, digs (hovorově) podnájem, earnings výdělek, eaves okap, environs, surroundings okolí, goods zboží, greens zelenina, guts střeva, odvaha, kuráž (hovorově), lodgings podnájem, looks zevnějšek, vzezření, manners zvyky, společenské chování, způsoby, the Middle Ages středověk, minutes zápis (ze schůze), oats oves, odds šance, vyhlídka na výhru, outskirts periferie, pains námaha, úsilí (get very little for one's pains dostat málo za námahu), particulars podrobnosti, proceeds výtěžek, výnos, proceedings akta (konference apod.), remains zbytky, pozůstatky, riches bohatství, savings úspory, suds mydlinky, thanks dík(y), tidings zpráva, zprávy, valuables cennosti, victuals potraviny, wages mzda aj. Tato plurália tantum se pojí se slovesem v plurálu, srov. The annals were continued for two centuries. V letopisech se pokračovalo dvě století. The odds are against us. Vyhlídky jsou proti nám.
K pluráliím tantum patří též některá vlastní jména zeměpisná, např. the Hebrides Hebridy, the West/East Indies Západní/Východní Indie, the Netherlands Holandsko. Po the United Nations (Spojené národy) a the United States (Spojené státy) se užívá obou čísel (singuláru tehdy, chápe-li se příslušné označení jako jednotka podobně jako u kolektiv, viz 3.12.1). Obou čísel se užívá též po whereabouts místo pobytu (Her present whereabouts is/are unknown. Není známo, kde se nyní zdržuje.).

Poznámka: Některá z těchto substantiv se vyskytují též v singuláru, zejména v odborném jazyce, srov. the large bowel tlusté střevo, the left lung levá plíce; the contents of one's pockets, a drawer, a book obsah kapes, zásuvky, knihy – the content of sulphur in a compound obsah síry v sloučenině; what are his wages? jakou má mzdu? – a living wage mzda nad životní minimum; rack one's brain lámat si mozek – have something on the brain mít něco na mozku; to burn to ashes shořet na popel – cigarette ash popel z cigaret.

Poznámka: U některých substantiv zakončených na -s pojetí čísla kolísá. Pokud se nevyskytují s neurčitým členem, který podporuje pojetí singulárové, konstruují se většinou se singulárem i plurálem. Např. alms almužna (ask an alms prosit o almužnu, give alms dávat almužnu/almužny), barracks kasárna (there's a new barracks jsou tam nová kasárna), headquarters ústředí (the headquarters was/ were transferred ústředí bylo přeloženo). Gallows šibenice se obvykle pojí se slovesem v singuláru a podobně kompozita typu gasworks plynárna, pokud označují jednotlivý objekt: a brickworks cihelna, a waterworks vodárna apod.; stejného tvaru se však užívá i v plurálu, srov. two large steelworks dvě velké ocelárny. Naproti tomu substantivum summons (předvolání) se přes svůj plurálový tvar chová zcela pravidelně: a summons – plurál summonses.