12.22.23 Typ S-V-O s neživotným podmětem

Větný typ S-V-O s neživotným podmětem představuje sémantickou strukturu agens – děj – patiens v případech jako the avalanche buried two climbers lavina zasypala dva horolezce, the lightning struck the church spire blesk uhodil do kostelní věže, the wind broke a window vítr rozbil okno, o čemž svědčí pasivní forma těchto vět (podmět aktivní věty je v pasivu konstruován jako konatel s předložkou by): two climbers were buried by an avalanche, the church spire was struck by lightning apod.
V případech jako the key opened the door (klíč otevřel dveře) má podmět povahu nástroje (srov. the door was opened with a spare key dveře byly otevřeny rezervním klíčem).
Neživotný podmět bývá též lokativní, např. the hall seats five hundred people do sálu se vejde pět set lidí, my tent sleeps four persons v mém stanu se vyspí čtyři osoby, his forehead was dripping sweat z čela mu kapal pot, the car leaks oil z auta teče olej apod. Může být konstruován též jako příslovečné určení, srov. four persons can sleep in my tent, sweat was dripping from his forehead atd. Adverbiální konstrukce lokativního elementu, která je jedině možná v češtině, ukazuje intranzitivní povahu sloves v tomto typu, což se též projevuje nemožností tvořit pasivum.
S temporálním podmětem se setkáváme ve vazbách jako the sixties saw several natural disasters v šedesátých letech došlo k několika přírodním pohromám, the past decade witnessed the emergence of a new discipline poslední desetiletí zaznamenalo vznik nového vědního oboru (srov. větnou stavbu s temporálním prvkem konstruovaným jako časové určení: there were several natural disasters in the sixties, a new discipline emerged in the last decade).
V případech jako the sight curdlel my blood (při tom pohledu mi ztuhla krev), this experience matured his character (touto zkušeností vyzrál jeho charakter), what started the gossip? (čím začaly ty klepy?), the treaty begins a new era (tou smlouvou začíná nová éra) vyjadřuje podmět příčinu nebo prostředek, srov. my blood curdled at that sight, his character matured through this experience, a new era begins with this treaty. V češtině je opět pravidlem konstrukce adveribální nebo instrumentálová.

Poznámka: Kauzální podmět se vyskytuje také v typu S-V-O-C, např. the heat turned the milk sour horkem mléko zkyslo, the sound of that name made my flesh creep při zvuku toho jména mi naskočila husí kůže; rovněž v typu S-V-Oi-Od, např. a bet won him ten pounds sázkou (v sázce) vyhrál deset liber, his success earned him fame jeho úspěch mu získal slávu.