13.38 Komplementace slovesa předmětem přímým a předložkovým

Četná slovesa vyžadují a mnoho sloves připouští doplnění dvěma předměty, přímým a předložkovým. Předložkový předmět, který je druhým předmětovým doplněním vedle předmětu přímého, pokud nealternuje s předmětem nepřímým nebo nemá-li sloveso proměnnou vazbu, nemůže být podmětem pasiva. Pasivní vazby sloves s přímým a předložkovým předmětem mají v podmětu přímý předmět z aktiva.
Lze rozlišit dva typy vazeb.
(a) Oba předměty, přímý i předložkový, mají neměnnou formu, např. accuse sb. of sth. obvinit někoho z něčeho, assure sb. of sth. ujistit koho o čem, convict sb. of sth. usvědčit koho z čeho, convince sb. of sth. přesvědčit koho o čem, congratulate sb. on sth. blahopřát komu k čemu, charge sb. with sth. obvinit koho z čeho, uložit komu co, cure sb. of sth. vyléčit někoho z něčeho, deprive sb. of sth. připravit koho oč, fill the bucket with water naplnit vědro vodou, protect sb. from sth. chránit koho před čím, remind sb. of sth. připomenout komu co, rob sb. of sth. oloupit koho oč, suspect sb. of sth. podezírat koho z čeho aj.
(b) Oba předmětové aktanty mohou mít formu jak přímého, tak předložkového předmětu, např. he blamed the teacher for his failurehe blamed his failure on his teacher svůj neúspěch dával za vinu svému učiteli, entrust a task to sb. svěřit někomu úkol – entrust sb. with a task pověřit někoho úkolem, furnish an army with suppliesfurnish supplies to an army dodávat zásoby armádě, present the visitors with souvenirs obdarovat návštěvníky upomínkovými předměty – present souvenirs to the visitors darovat návštěvníkům upomínkové předměty, provide a factory with modern equipmentprovide modern equipment for a factory opatřit pro továrnu moderní zařízení, supply gas for an areasupply an area with gas zásobovat (nějakou) oblast plynem, trust one's affairs to a solicitortrust a solicitor with one's affairs svěřit své záležitosti advokátovi aj.
Zvláštní sémantickou skupinu tvoří slovesa s lokativním předmětem, např. load a lorry with coal naložit nákladní auto uhlím – load coal on(to) a lorry naložit uhlí na nákladní auto, he pointed his finger at me – he pointed at me with his finger ukázal na mne prstem, smear one's hands with grease – smear grease on one's hands umastit se (u/zamastit si ruce), sow a garden plot with vegetables – sow vegetables on a garden plot nasázet si na záhon zeleninu, stuff one's pockets with apples nacpat si kapsy jablky – stuff apples into one's pockets nacpat si jablka do kapes, she wrapped her shoulders in her shawl zahalila si ramena šátkem – she wrapped her shawl round her shoulders ovinula si kolem ramen šátek aj. (viz 12.22.4).
K slovesným vazbám s dvěma předměty lze řadit vazby typu catch sight of sb. / sth. zahlédnout někoho / něco, find fault with sb. plísnit někoho, hledat na někom chyby, give way to sth. povolit čemu, keep pace with sb. / sth. držet s kým / čím krok, lose sight of sb. / sth. ztratit koho / co ze zřetele, lose touch with sb. ztratit s někým kontakt, lose track of sb. už nebýt s kým ve styku, make fun of sth. / sb. dělat si z něčeho / někoho legraci, make fuss over sth. (na)dělat kvůli něčemu povyk (řeči), make a mess of sth. zřídit něco, nadělat někde zmatek, nepořádek, make use of sth. využít něčeho, put an end (a stop) to sth. učinit něčemu konec, set fire to sth. zapálit něco, shake hands with sb. potřást si s někým rukama, take account of sth. vzít něco v úvahu, take advantage of sth. využít něčeho, take care of sb. / sth. starat se o někoho / o něco, take note (notice) of sth. všimnout si čeho aj. V těchto případech máme co činit s ustálenými vazbami, které přecházejí k složeným (víceslovným) slovesům. Svědčí o tom pasivum typu his brilliant career was put an end to by his premature death jeho skvělou životní dráhu ukončila předčasná smrt, the opportunity was taken full advantage of příležitosti bylo plně využito, jež se tvoří jako u monotranzitivních sloves: spojení put an end, take advantage atd. se chovají jako jednoslovná slovesa, k nimž přistupuje jeden (předložkový) předmět. V češtině tyto vazby často odpovídají slovesům s jedním předmětem, srov. set fire to sth. zapálit něco, take care of sth. starat se o něco, make use of sth. využít něčeho aj.
Řazení těchto vazeb k slovesům s dvěma předměty se zakládá na možnosti konstruovat též pasivum svědčící o větněčlenské samostatnosti přímého předmětu, srov. an end was put to his brilliant career by his premature death, full advantage was taken of the opportunity atd. Vazby tohoto typu jsou méně obvyklé a formální a nejspíše se vyskytují, je-li přímý předmět modifikován, např. considerable notice was taken of every detail každé podrobnosti byla věnována značná pozornost.