9.2 Syntaktická funkce předložkových spojení

Předložka sama o sobě nemá platnost větného členu, avšak podílí se na syntaktické i sémantické stavbě různých větných členů. V syntaktických funkcích předložek a předložkových spojení je mezi angličtinou a češtinou v zásadě shoda. Dílčí rozdíly vyplývají z různého jazykového ztvránění mimojazykové skutečnosti (srov. prostorové pojetí in the sky, in the picture proti plošnému na obloze, na obraze) a z významu jednotlivých předložek (viz část 9.3).
Předložková spojení mohou ve větě fungovat jako
(a) Příslovečná určení místa: John lives on the third floor. John bydlí ve třetím poschodí; času: I get up at 7 o'clock. Vstávám v 7 hodin; způsobu: The exact value can be found in the following way. Přesnou hodnotu lze zjistit následujícím způsobem; příčiny: She asked only out of curiosity. Ptala se jen ze zvědavosti; průvodní okolnosti: The picture fell with a crash. Obraz s třeskem spadl; zřetele: She is tall for her age. Je na svůj věk vysoká.
(b) předmět slovesa: The occasion calls for prompt action. Situace vyžaduje okamžité jednání.
(c) Předmět adjektiva: I am sorry for his parents. Je mi líto jeho rodičů.
(d) Jmenná část přísudku: I am of the same opinion as you. Jsem téhož názoru jako vy.
(e) Doplněk podmětu či předmětu. V této funkci se v angličtině kromě spojky as (jako) používá jediné předložky for, jíž v češtině odpovídá jako nebo za: In this country, Jones passes for a clever scientist. U nás je Jones pokládán za chytrého vědce. Výskyt tohoto typu předložkového užití je však omezený. Zčásti jde o ustálená spojení typu I take it for granted pokládám to za samozřejmé, u většiny sloves pak, která vyžadují doplněk jako své nutné doplnění, je připojen bezpředložkově nebo pomocí as. Srov. He died a rich man. Zemřel jako bohatý muž. We consider these measures unnecessary. Pokládáme tato opatření za zbytečná. Ale We regard these measures as unnecessary. Pokládáme tato opatření za zbytečná.
(f) Neshodný přívlastek: the road to Oxford silnice do Oxfordu, a book on grammar kniha o gramatice.
Neutrálním prostředkem pro vyjádření determinačního vztahu mezi dvěma substantivy je předložka of. Použití jiných předložek v přívlastku vyplývá z toho, že mezi určovaným substantivem a přívlastkem mohou eixtovat různé významové vztahy, především vztah subjektový, objektový a vztahy adverbiální. Srovnej the end of the performance konec představení – the performance ended představení skončilo; přívlastek odpovídá podmětu. His lack of experience jeho nedostatek zkušeností – he lacks experience nemá zkušenosti; přívlastek odpovídá předmětu. Their journey to London jejich cesta do Londýna, přívlastek odpovídá adverbiálnímu určení.

Poznámka: Druhem podmětu je i označení původce, kde angličtina užívá předložky by na rozdíl od českého od, srov. a play by Arthur Miller hra od Arthura Millera.

Užití jiných předložek než of je někdy diktováno snahou vyhnout se dvojznačnosti. Např. ve spojení the visit of his wife není jasné, zda jde o vztah subjektový či objektový. Proto angličtina rozlišuje: a visit from Ralph Ralphova návštěva (vztah podmětový); a visit to her husband's parents návštěva u manželových rodičů (vztah předmětový).
Při transformaci předmětové rekce slovesné v předmětové doplnění substantiva dochází někdy ke změnám ve vazbě. Srov. to demand social change požadovat sociální změny – demands for social change požadavky sociálních změn; to answer a question odpovědět na otázku – an answer to the question odpověď na otázku, to command one's feelings ovládat své city – command over one's feelings ovládání svých citů.
Vyskytnout-li se v postmodifikaci substantiva dvě předložkové vazby, jejich pořadí v angličtině se často liší od češtiny, kde genitivní neshodný přívlastek je vždy první. Srov. the entry into the cell of a virus vniknutí viru do buňky, the establishment by 1980 of a flexible price system vytvoření pružného cenového systému do roku 1980 atd.