13.52.44 Míra zaměnitelnosti přívlastku vyjádřeného přivlastňovacím pádem a substantivem s OF

Přivlastňovací pád není zaměnitelný s vazbou s OF, jde-li o genitiv klasifikující: vždy a doctor's degree – doktorská hodnost a ne *the degree of a doctor.
U kvalifikujícího genitivu vedou k užití s OF tyto zřetele:
(a) přívlastkové určení řídícího substantiva: the company's case – případ podniku, the sheer indifference of some companies – vyložená lhostejnost některých podniků, this man's mistress – milenka tohoto muže, the mistress of such an evil man – milenka takového zlého člověka
(b) zdůrazňování významu vyjádřeného v přivlastňovacím pádě: Hardy's novels – Hardyho romány (= důraz na novelsHardy jako tématem v aktuálním členění, např. v kontextu k Hardyho poezii); naproti tomu the novels of Thomas Hardy – romány Thomase Hardyho (soustřeďuje pozornost na jméno autora). Proto bývá v názvu díla vazba s OF, např. Works of Shakespeare – Shakespearova díla, The Origin of Man – Původ člověka. Postavení za řídícím substantivem je totiž prominentnější než postavení před ním. Podobně – a baronet's son – he will keep his word, he is the son of a baronet – baronetův syn – bude držet slovo, je to syn baroneta;
(c) u názvů zvířat dává mluvená angličtina přednost vazbě s OF: the tail of the horse – koňův ocas spíš než the horse's tail;
(d) jde-li o vztah předmětový, ne podmětový: the love of the children – láska k dětem a ne the children's love – láska dětí. Přivlastňovací pád však může být užit tehdy, když je substantivum řídící odvozeno od slovesa (není zde možno dvojznačnosti): the imprisonment of the murderer – uvěznění vraha stejně jako the murderer's imprisonment;
(e) přízvuková rovnováha ve větě; u krátkých slov se dává přednost přivlastňovacímu pádu;
(f) eufonie; přivlastňovací pád nebývá mnohdy u substantiv končících na –S (ať jde o S plurálové nebo S slovního základu), takže the husbands of my aunts – manželé mých tet, the jewels of my friends – šperky našich přátel, je běžnější než my aunts' husbands nebo our friends' jewels. Přivlastňovací pád je však zaměnitelný i s kompozitem, tak místo the trousers' press – lis na kalhoty nebo munitions' factory – muniční továrna, je běžnější the trouser press a a munition factory s výjimkou glasses case – vitrína na brýle (protože sg. a glass case by byl dvojznačný – skleněná vitrína);
(g) styl promluvy; v hovorovém jazyce je přivlastňovací pád různých neživotných substantiv mnohem méně častý než v jazyce psaném, zejména literárním. Týká se to případů jako the play's title – titul hry, the Church's doctrine – církevní doktrína, London's history – dějiny Londýna, the world's temptation – světské pokušení; i když na druhé straně se ve sportovní rubrice novin vyskytují běžně i případy jako Britain's former junior champion – dřívější juniorský přeborník V. Británie.