13.25.1

Angličtina má slovesnou proformu ve slovese do, které může zastupovat kterékoliv sloveso, pro něž je prostředkem tvoření otázky a záporu v prostém prézentu a préteritu. Většinou však je jeho zástupná funkce spojena s elipsou. Ryze zástupnou funkci má do v případech, kdy nemůže být složkou úplné predikace, tj. je-li volba mezi tvarem s do a úplnou predikací bez do. Tento případ nastává v kladné větě oznamovací, např. Do you speak German? – Yes, I do. Mluvíte německy? – Ano, mluvím. Who brought the parcel? – I did. Kdo přinesl ten balíček? – Já jsem ho přinesl. She plays better now than she did when I first heard her. Nyní hraje lépe, než hrála, když jsem ji slyšel poprvé.

Poznámka: Pokud se do vyskytuje v kladné oznamovací větě, má funkci zdůrazňovací, např. I thought you didn't mind. – But I did mind. Myslil jsem, že ti to nevadí. – Naopak, vadilo mi to. (Viz 8.33.)

V britské angličtině se do užívá jako predikační proforma též v případech jako Are you suggesting that I have told a lie? – Yes, you may have done. Naznačujete (snad), že jsem lhal? – Ano, je možné, že jste lhal. V americké angličtině je v těchto případech elipsa: Yes, you may have.
Čeština zástupné sloveso na syntaktické rovině nemá, srov. Does it matter? – Yes, it does. Záleží na tom? – Ano, záleží. Akční slovesa mohou ovšem být nahrazena lexikálním kategoriálním slovesem dělat, např. I asked him to put in a word for me and he promisd to do so požádal jsem ho, aby se za mne přimluvil, a on slíbil, že to udělá (viz níže).
V záporných a tázacích větách užití proformy zahrnuje elipsu, neboť ostatní části predikace je možno doplnit, např. I like him, don't you (like him)? Mně je sympatický, vám ne? I don't care about it, do you (care about it)? Nestojím o to, ty ano? Podobně se jedná o elipsu v případech jako I didn't notice the difference and neither / nor did the others (notice it) / the others didn't (notice it), either nevšiml jsem si toho rozdílu a ostatní také ne.
Ostatní slovesa, která mohou zastupovat predikát (slovesa pomocná a modální, viz 8.3 a 8.4), se v zástupné funkci vyskytují vždy s elipsou, tedy i v kladné větě oznamovací, např. Have you sent off the wire? – Yes, I have (sent it off). Poslal jsi ten telegram? – Ano, poslal. I can't make out this work. Can you (make it out)? Nemohu rozluštit tohle slovo. Vy ano?
Predikační proforma často obsahuje so ve vazbě s do nebo s jinými slovesy, která tvoří otázku a zápor jako be, např. it's too late to ring her up now, but I'll do so first thing in the morning teď je už pozdě, abych jí zatelefonoval, ale udělám to hned ráno. V češtině se buď vyjádří pouhé so, nebo se opakuje celá predikace, srov. I did my best and so did all the others dělal jsem, co jsem mohl, a všichni ostatní také (dělali, co mohli). Obdobný způsob vyjadřování v angličtině a češtině pozorujeme, je-li do / dělat lexikální sloveso zastupující predikaci se slovesem speciálnějšího akčního významu, srov. Have you written to Bill? –No, but I'll do so in the evening. Napsal jsi Billovi? – Ne, ale udělám to večer.

Poznámka: So v případech jako Will you be there? – I hope so. (Budete tam? Doufám, že ano.) Is it difficult? – I don't think so. (Je to těžké? – Myslím, že ne) není proforma predikační, nýbrž zastupuje celou větu: I hope I shall be there, I don't think it is difficult. Podobně může zastupovat celou větu not: Would it take up much time? – I think / suppose / believe not (I think / suppose / believe it won't take up much time). Zabralo by to moc času? – Myslím / předpokládá, že ne.