9.33.1

Adverbiální určení důvodu disponují řadou vlastních specializovaných předložek, někdy však se význam důvodu navrstvuje na význam jiný, nejčastěji lokální, směrový nebo význam průvodní okolnosti. Např. Under the influence of excitement he said more than he had intended. Pod vlivem rozrušení řekl víc, než měl v úmyslu. I know from experience that people will not buy a book of that kind. Vím ze zkušenosti, že si lidé takovou knihu nekoupí.
Vlastní důvodové předložky je možno charakterizovat podle toho, zda adverbiální určení, které uvádějí, (1) vyjadřuje příčinu ve vztahu k aktantům děje vnější nebo příčinu spjatou se subjektem nebo objektem děje, (2) zda sloveso věty vyjadřuje reakci vědomou či mimovolnou, (3) jaké substantivum po předložce následuje.
because of = pro, kvůli a owing to = pro, kvůli, následkem čeho (příčina vnější i spojená s aktanty děje, reakce vědomá i mimovolná, pojí se s konkréty a nedějovými substantivy): because of the floods pro povodeň/kvůli povodni. He came late owing to the fog. Přišel pozdě kvůli mlze.
for = (1) za (příčina spojená se subjektem nebo objektem, reakce vědomá): She thanked her uncle for his letter. Poděkovala strýci za dopis. (2) z, pro (příčina spojená se subjektem nebo objektem, reakce vědomá i mimovolná): For various reasons, I din't want to leave them alone. Z různých důvodů jsem je nechtěl nechat samotné. (3) Příčina vnější, reakce mimovolná. V češtině odpovídá různým předložkám, zpravidla rekčním. We were anxious for their safety. Strachovali jsme se o jejich bezpečnost.
with Příčina vnější nebo spojená se subjektem, reakce mimovolná. V češtině se v těchto případech používá bezpředložkového instrumentálu. She was shivering with cold. Chvěla se chladem.
at Příčina vnější, reakce mimovolná, sloveso zpravidla vyjadřuje nějakou emoci a příčinu lze charakterizovat jako její bezprostřední podnět. She showed no joy at the news. Neprojevila nad tou zprávou žádnou radost.
out of = z. Příčina spojená se subjektem, reakce vědomá. Příčinou bývá nejčastěji psychický stav subjektu. She asked only out of curiosity. Ptala se jen ze zvědavosti.
from = z, bezpředl. instrumentál. Příčina spojená se subjektem, reakce vědomá i mimovolná; příčinou bývá nejčastěji fyzický nebo psychický stav subjektu. He collapsed from fatigue. Zhroutil se únavou/z únavy.
thanks to = díky. Příčina vnější i spojená se subjektem, kladný následek. Thanks to your help we were successful. Díky vaší pomoci se nám to podařilo.
as a result of, as a consequence of, in consequence of = následkem, v důsledku. In consequence of the long drought následkem dlouhého sucha. As a result of this change v důsledku této změny.
by virtue of, on the strength of = na základě a by reason of = pro, kvůli jsou knižní. By virtue of this law na základě tohhoto zákona. He was excused by reason of his age. Byl omluven pro svůj věk.
in view of = vzhledem k (důvod i průvodní okolnosti). In view of these facts, it seems useless to continue. Vzhledem k těmto skutečnostem se zdá, že nemá smysl pokračovat.

Poznámka: Někdy se k důvodovým předložkám zařazují i for the sake of a on account of = kvůli (knižní), která však pro svou formální variabilnost patří spíše k frazeologickým spojením. Don't delay the journey on account of me/on my account. Neodkládejte cestu kvůli mně. For the sake of může sloužit k vyjádření důvodu i účelu: I'll help you for your sister's sake/for the sake of your sister. Pomohu ti kvůli tvé sestře.

Poznámka: Due to jako předložka se připouští pouze v americké angličtině. V britské angličtině se považuje za správné pouze užití adjektivní. Tedy: The accident was due to careless driving. Nehoda byla způsobena neopatrným řízením auta. Ale nikoliv The game was cancelled due to rain. Zápas byl pro déšť zrušen.