13.52.42 Vztah přívlastku s předložkou of k subjektu a objektu děje u řídících substantiv deverbativních

Předložkový přívlastek u řídících substantiv deverbativních je výsledkem transformace podmětu nebo předmětu slovesa základové věty. Takovému přívlastku se podle tohoto syntaktického vztahu říká subjektový (v češtině také genitiv původce děje), např. the rise of the sun – východ slunce – je vlastně transformem věty the sun rose – slunce vyšlo aj., a vznikl-li z předmětu slovesa základové věty, říká se mu objektový (v češtině také genitiv cíle děje), např. a statement of the facts – konstatování faktů – je vlastně transformem věty ... stated the facts – konstatoval fakta, podobně a description of the Seine – popis Seiny, the pollution of the air – znečištění vzduchu apod. Oba tyto typy vztahu jsou zastoupeny asi stejně hojně. Jen kontext může rozřešit, je-li např. the love of the children transformem věty the children love (their parents) nebo (the parents) love their children – v češtině je však v prvním případě jednoznačně dětská láska a v druhém láska k dětem. The shooting of the hunters (střílení lovců) je dvojznačné v obou jazycích.