15.23.12

Gerundiální doplnění je časté po předložce, a to jak u sloves intranzitivních, tak monotranzitivních a komplexně tranzitivních, např. admit to přiznat se, approve of schvalovat, arrange for zařídit, blush at rdít se, boast of chlubit se, brag about vychloubat se, comment upon komentovat, concentrate on soustředit se, consent to souhlasit, cope with zvládnout, vypořádat se, count on spoléhat, decide on rozhodnout se, depend on spoléhat se, engage in zabývat se, guard against střežit (se), hear of / about slyšet, indulge in hovět si, insist on trvat (na), laugh at smát se, marvel, wonder at divit se, persist in setrvávat (v), protest against protestovat, provide against učinit opatření (proti), read of / about číst, rebel against bouřit se, rejoice at radovat se, refrain from zdržet se (čeho), succeed in mít úspěch, talk of / about mluvit, write of / about psát aj. (viz 13.36); po pasivu sloves vyjadřujících působení na citový nebo mentální stav, např. be amazed, astonished, astounded at být úžaslý, žasnout, be amused at být pobaven, be delighted at být nadšen, be disappointed at být zklamán, be disgusted at být znechucen, be dismayed at být poděšen, postrašen, be excited at / by být vzrušen, be horrified at / by zhrozit se, be justified in být oprávněn, be pleased at / with být potěšen, be puzzled at / by být zmaten, be shocked at být šokován aj.; jako druhý (předložkový) předmět po přímém předmětu u sloves komplexně tranzitivních, např. absolve sb. from zprostit, accuse sb. of obžalovat, cajole, coax sb. into lichocením přimět, caution sb. about varovat, upozornit, coerce sb. into donutit, convict sb. of usvědčit, cure sb. of vyléčit, deter sb. from odstrašit, discourage sb. from odradit, dissuade sb. from zrazovat (od, před), entice sb. into zlákat, force sb. into (do)nutit, goad sb. into dohnat, pobízet, prevent sb. from zabránit, provoke sb. into vyprovokovat, remind sb. of připomenout, save sb. from zachránit, scare sb. into postrašit (tak, že), suspect sb. of podezírat aj. (viz 13.38). Gerundiální vazba zde zpravidla alternuje s předmětem substantivním; vedle předložkové vazby bývá též často věta vedlejší a/nebo infinitiv.
Např. He delights in teasing his younger brother. Činí mu potěšení škádlit (pošťuchovat) mladšího bratra. (Srov. He delights to prove his brother wrong. Činí mu potěšení dokázat, že se jeho bratr mýlí.) I don't wonder at her being offended. Nedivím se, že je uražena. (Srov. I don't wonder that she is offended.) He was amused at being the centre of attention. Byl pobaven, že je středem pozornosti. (Srov. He was amused to see that he was the centre of attention.) She was disgusted at having nowhere to wash. Byla znechucena, že se neměla kde umýt. You are fully justified in demanding that. Jste plně oprávněn to žádat. I cautioned him against being late. Upozornil jsem ho, aby se neopozdil. (Varoval jsem ho, aby nepřišel pozdě.) (Srov. We were cautioned not to drive fast. Byli jsme upozorněni, abychom nejeli rychle.) I will content myself with suggesting a few points. Spokojím se s navržením několika bodů. (Srov. I'll content myself with a cup of tea. Spokojím se s šálkem čaje.) They convinced me of there being no cause for anxiety. Přesvědčili mě, že není důvodu k obavám. (Srov. They convinced me that there was no cause for anxiety.) Failure did not deter him from trying again. Nezdar ho neodstrašil od dalšího pokusu. (Srov. Failure did not deter him from another attempt.) I suspect him of having made it up. Mám podezření, že si to vymyslil. (Srov. I suspect that he made it up.)