13.35

Předmět typu dativního není jen součástí slovesné vazby, nýbrž může též vyjadřovat účastníka děje na slovesné vazbě nezávislého, který se děje nějak účastní nebo je na něm zainteresován. Tento tzv. volný dativ je daleko rozvinutější v češtině než v angličtině.
S obdobným způsobem vyjadřování v obou jazycích se setkáváme v případech jako pick me a rose utrhni mi růži, sing us a song zazpívej nám nějakou píseň, read me the letter přečti mi ten dopis, které stojí nepřímému předmětu nejblíže. Sémantická struktura těchto sloves však nevyžaduje recipienta. Existují alternativní předložkové vazby he picked a rose for me, she sang a song for us, he read the letter to her, avšak pasiva typu I was given a rose se u sing a pick netvoří a read tvoří pasivum jako slovesa s předložkou, srov. I don't like being read to nemám rád, když se mi předčítá.
Aktant, jehož účast na ději je k jeho prospěchu (dativ commodi) se v angličtině nejčastěji vyjadřuje vazbou s for, např. I'll hold it for you podržím vám to, he opened the door for me otevřel mi dveře, I'll sew the button on for you přišiji ti ten knoflík, he lit her cigaretter for her zapálil jí cigaretu apod. Nejzde zde o alternativní vyjádření nepřímého předmětu, neboť konstrukce typu *I'll hold you your bag neexistují. Dativ prospěchový může stát i po nepřímém předmětu, např. I've brought you the medicine for your mother přinesl jsem ti ten lék pro tvou matku. Aktant, jehož účast na ději je k jeho neprospěchu (dativ incommodi), se nejčastěji vyjadřuje vazbou s on, např. she walked out on him, she ran out on him utekla mu, the path petered out on us pěšina se nám ztratila, zmizela, he sneaked off on me uklouzl mi, unikl mi, he shut the door on me zavřel mi (přede mnou) dveře; srov. též I wouldn't wish it on my worst enemy nepřál bych to svému nejhoršímu nepříteli. Ojediněle se dativ incommodi vyjadřuje vazbou s for, např. that dog of yours has ruined a shoe for me ten váš pes mi zničil botu.
Aktant, vzhledem k němuž platí obsah věty (dativ zřetelový), se vyjadřuje předložkovým pádem s to nebo nominativem s percepčním slovesem (viz níže), např. it is all the same to her je jí to jedno, it seems / appears useless to me zdá se mi to zbytečné, children do not find flies and ants a nuisance (annoying) dětem mouchy a mravenci nepřipadají (nejsou) obtížní (protivní).
V češtině je dále častý volný dativ přivlastňovací, např. roztrhls mi rukáv, šlápl jsi mi na nohu, podíval se mi do obličeje, leskly se jí oči, zlomil si ruku, spálila si prst apod. Anglický ekvivalent je posesivní zájmeno, srov. you have torn my sleeve, you have trodden on my toes, her eyes were shining, he broke his arm, she burnt her finger. Ojediněle se vyskytuje konstrukce analogická konstrukci české: he looked me in the face / in the eyes.
Emocionální (afektivní) dativ typu ty nám tu nebudeš lenošit, my dřeme a on si leží na gauči a kouká na televizi v angličtině neexistuje, srov. you're not going to idle away your time, we drudge and he lies on the sofa watching TV.
Také dativ etický (kontaktový, sdílnosti), který má funkci navázat kontakt s posluchačem (podobně jako vokativ), např. já jsem ti nemohl spát, on vám nebyl schopen slova, angličtina nezná, avšak kontaktovou funkci mohou vykonávat jiné prostředky jako you know, you see, srov. I coulnd't fall asleep, you know; you see, he couldn't utter a word.
Vedle těchto prostředků má angličtina k vyjádření zainteresovaného účastníka zvláštní vazby (někdy zvané vazby zájmové účasti), které v češtině většinou nemají obdobu. Zainteresovaný účastník (český dativ) je v nich konstruován jako podmět, který je spojen s vlastním dějem vyjádřeným infinitivem nebo participiem pomocí sloves have, feel, find, např. she had her gold watch stolen byly jí ukradeny její zlatné hodinky, they had their weekend cottage broken in(to) někdo se jim vloupal do chaty, they had a lot of rabbits die of myxomatosis mnoho králíků jim zašlo na myxomatózu. Někdy je zainteresovaný účastník vyjádřen dvakrát, podmětem a předložkovou vazbou s to: he has never had a thing like that happen to him nikdy se mu nic takového nepřihodilo, we had long tedious passages read aloud to us byly nám předčítány dlouhé nudné pasáže. U feel a find je zainteresovaný účastník vyjádřen pouze jednou podmětem, např. she felt a cold shiver run down her back po zádech jí přeběhl mráz, I find him quite pleasant připadá mi docela sympatický.