3.23 Nepočitatelná substantiva

Četná substantiva jsou pouze nepočitatelná, např. accuracy přesnost, anger zlost, behaviour chování, conduct chování, vedení, provádění, bread chléb, chess šachy, consent souhlas, courage odvaha, despair zoufalství, dust prach, equipment zařízení, vybavení, fun legrace, happiness štěstí, honesty poctivost, impudence nestoudnost, luck štěstí (have bad/hard luck mít smůlu), meat maso, music hudba, patience trpělivost, quiet klid, ticho, rubbish smetí, traffic doprava, violence násilí aj.
K výlučně nepočitatelným substantivům patří substantivizovaná adjektiva typu the beautiful krásno, the unknown neznámo (viz 2.22.22).
U této skupiny substantiv jsou mezi češtinou a angličtinou četné rozdíly. Následující substantiva, která jsou v angličtině vždy jen nepočitatelná, jsou v češtině počitatelná. Srovnej information informace (little information málo informací, the information has been processed informace byly zpracovány), evidence důkaz, svědectví (there is little evidence for this assumption pro tento předpoklad je málo důkazů), homework domácí úkol(y), knowledge znalosti(i), vědomost(i) (I have little knowledge in that field mám v tom oboru málo vědomostí), lightning blesk (the tree was struck by lightning strom byl zasažen bleskem), luggage zavazadlo, zavazadla (I didn't take much luggage nevzal jsem si moc zavazadel), money peníze (all money has been spent všechny peníze byly utraceny), news zpráva, zprávy (what's the news? co je nového?), nonsense nesmysl(y) (don't talk such nonsense nemluv takové nesmysly), progress pokrok(y) (make progress dělat pokroky), soot saze (you have [a piece of] soot on your nose máš na nose sazi).
Naopak nepočitatelné pojetí v češtině a počitatelné v angličtině je u listí leaves, jehličí needles, křoví bushes, shrubs, koření spice(s); máte rád zeleninu, mrkev, hrách, čočku, cibuli, angrešt, rybíz? do you like vegetables, carrots, peas, lentils, onions, gooseberries, currants? (Shoda je u lesních plodů: strawberries jahody, raspberries maliny, blackberries ostružiny, cranberries brusinky, whortleberries (amer. bilberries) borůvky.)
Podobně jako primárně počitatelná substantiva se mohou v některých případech vyskytnout v singuláru bez členu (viz 3.21), i nepočitatelná substantiva se někdy vyskytují s členem neurčitým. Tuto schopnost, která opět svědčí o stupňovitém rozdílu mezi počitatelností a nepočitatelností, však mají jen některá nepočitatelná substantiva, a to především jsou-li modifikována, srov. we got up in darkness vstávali jsme za tmy – an oppressive darkness hung all round us zahalovala nás tíživá temnota; he was chosen by general consent byl vybrán s všeobecným souhlasem – an unwilling consent is worse than none nedobrovolný souhlas je horší než nesouhlas; he has a slight acquaintance with the history of the case je trochu seznámen s historií toho případu; she has a good/only a reading knowledge of French má dobrou/jen čtecí znalost francouzštiny (i bez modifikace a [certain] knowledge of French jistá znalost francouzštiny), we had a good gossip with a neighbour over the fence pěkně jsme si se sousedkou poklepaly přes plot; it's an admiration that borders on worship je to obdiv, který hraničí se zbožněním, there's a great demand for these goods po tomto zboží je velká poptávka, ale these goods are in great demand apod. Jiná nepočitatelná substantiva však tuto schopnost nemají, srov. you gave me good advice dal jsi mi dobrou radu, we had great fun měli jsme velkou legraci, hard luck smůla, great happiness velké štěstí, great patience velká trpělivost, lean meat libové maso aj.
Někdy je užití členu spojeno s jiným významovým odstínem, srov. love of one's country láska k vlasti – a love of adventure láska (sklon) k dobrodružství; they showed little understanding projevili málo/malé porozumění – to reach an understanding dojít k dohodě, dohodnout se; she did it out of pity udělala to ze soucitu – what a pity! taková škoda!
K nepočitatelným substantivům se dále řadí většina plurálií tantum (viz 3.13.2).