13.52.41 Postavení přívlastku s předložkou of

Na rozdíl od přívlastku adjektivního, který má svou primární pozici před určovaným jménem, přívlastek předložkový má svou základní pozici za určovaným jménem.
Předložková konstrukce je základem pro nominalizovanou frázi dvou juxtaponovaných substantiv, neznamená to však nutně, že jakoukoliv postponovanou frázi lze libovolně transformovat na anteponovanou. V antepozici dostává totiž přívlastek lingvistický status relativní stálosti, trvanlivosti nebo aspoň charakteristických rysů (je např. možno vedle spojení a corner house – rohový dům, a corner window – rohové okno, a corner door – dveře v koutě, odkázat i na stůl stojící v koutě jmennou frází a corner table, ale nikoliv frází *a corner girl na dívku stojící v koutě). Podobně nacházíme u téhož řídícího substantiva přívlastek anteponovaný (labor costs – náklady na pracovní síly) i postponovaný (the costs of machining – náklady na strojní zpracování).
Deverbální substantiva vyžadují většinou konstrukci předložkovou (objektový vztah), např. the preparation of the samples – příprava vzorků, the interpretation of these data – interpretace těchto údajů, removal of the tube – odstranění tubusu atd. proti sea water – mořská voda, the electron beam – svazek elektronů, teflon resins – teflonové pryskyřice, the bath salts – koupelové soli, the lattice structure – mřížková struktura aj.
Jistou roli hrají také další faktory, jako výstavba textu (při první zmínce předložková konstrukce, při odkazu už kondenzovaná), styl, rytmus aj.