4.2 Zájmena přivlastňovací

Na rozdíl od češtiny jsou v angličtině dva soubory přivlastňovacích zájmen, tzv. zájmena nesamostatná a samostatná:

nesamostatnásamostatná
mymůjmine
yourtvůj, vášyours
hisjehohis
herjejíhers
itsjehoits
ournášours
theirjejichtheirs

Poznámka: Thou má nesamostatné posesivum thy, samostatné thine, vyskytující se archaicky i před substantivem s vokalickým začátkem, např. thine uncle tvůj strýc.