8.6 Syntakticko-sémantická klasifikace sloves

Po stránce syntakticko-sémantické se slovesa s úplným souborem tvarů liší podle toho, zda jejich syntakticko-sémantická struktura vyžaduje doplnění či nikoliv, a pokud je vyžaduje, jakého jsou druhu.