13.41.22 Příslovečné určení času

Vyjadřuje se adverbii, substantivy, předložkovými vazbami a větami vedlejšími, např. now nyní, then tehdy, today dnes, late pozdě, again opět, afterwards potom, previously dříve, presently brzo aj.; last week minulý týden, next month příští měsíc, a long time dlouho, a while chvíli aj.; in the evening večer, on Tuesday v úterý, at noon v poledne, at eight o'clock v osm hodin, at present v současné době, before Christmas před Vánocemi, during the war za války, in winter v zimě aj.; make hay while the sun shines suš seno, když (zatímco) svítí slunce (= kuj železo, dokud je žhavé).
Časová určení se dělí na několik skupin:
(a) Časová určení odpovídající na otázku when? kdy? a substituovatelná adverbiální proformou then tehdy, pak, např. see you on Sunday na shledanou v neděli, the train is due in five minutes vlak má přijet za pět minut, the post must be filled by January (within a month) místo musí být obsazeno do ledna (do měsíce).
Časová určení odpovídající na otázku when zařazují děj nebo událost buď přímo, např. a few days ago před několika dny, in the reign of Charles IV za vlády Karla IV. apod., nebo relativně (vzhledem, k přítomnosti nebo k jinému časovému určení), např. first zpočátku, finally nakonec, at once ihned, later později, before, earlier, previously, formerly dříve, next dále, originally původně aj.
Časová určení první skupiny stojí zpravidla na konci, např. the match takes place the day after tomorrow zápas se koná pozítří, his first books appeared in the sixties jeho první knihy vyšly v šedesátých letech. Vytváří-li časové určení pouhou kulisu děje, může stát též na začátku. Postavení v tomto případě nic nemění na nízkém stupni jeho výpovědní dynamičnosti (jde o tematickou složku, ať stojí na začátku, nebo na konci), srov. People don't get enough exercise nowadays / Nowadays people don't get enough exercise. Lidé dnes nemají dost pohybu.
Just právě (teď) se klade za první složku složeného tvaru, např. wer're just leaving právě odcházíme.
Now a then mohou stát na začátku, uprostřed i na konci, např. now she's resting / she's now resting / she's resting now nyní odpočívá.
Většina časových určení druhé skupiny se vyskytuje na začátku, uprostřed i na konci, např. originally he studied medicine / he originally studied medicine / he studied medicine originally původně studoval lékařství, immediately the nurse called the doctor / the nurse immediately called the doctor / the nurse called the doctor immediately ošetřovatelka okamžitě zavolala lékaře. V závislosti na sémantické struktuře věty a na kontextu může mít koncové postavení rematickou funkci, srov. the nurse immediately called the doctor ošetřovatelka ihned zavolala lékaře – the nurse called the doctor immediately ošetřovatelka zavolala lékaře okamžitě.

Poznámka: Once ve významu „jednou, kdysi“ může stát uprostřed, na konci nebo na začátku, srov. he once earned a lot of money / he earned a lot of money once / once he earned a lot of money kdysi vydělával spoustu peněz; ve významu frekventativním (v protikladu k twice dvakrát atd., viz (c)), stojí zpravidla na konci, srov. I've been there (only) once byl jsem tam (jen) jednou. (Once spojka viz 16.23.2.)

(b) Časová určení odpovídající na otázku how long? jak dlouho? nebo for how long (for what period of time)? po jakou dobu?, např. the fine weather lasted till the end of September pěkné počasí vydrželo do konce září, the pain kept me awake all night pro bolest jsem celou noc nespal, she is temporarily engaged as a guide je dočasně zaměstnána jako průvodkyně, the post-office is open from eight to six pošta je otevřená od osmi do šesti.
Pojí-li se časové určení typu how long s perfektem, vyjadřuje dobu, která trvá do okamžiku, kdy je věta pronesena (inkluzivní perfektum, viz 8.82.21b), např. I have known him all my life znám ho celý svůj život, he has held the office for several years zastává tu funkci už několik let, I haven't seen her since Thursday neviděl jsem ji od čtvrtka, he has been in conference with the director since he came od té doby, co přišel, je na poradě u ředitele.

Poznámka 1: For je v případech odpovídajících českému po (dobu čeho) fakultativní, srov. he has held the office several years zastává tu funkci (po) několik let. Obvykle se nevynechává po záporu a v počáteční pozici, např. he hasn't been here for three weeks nebyl tady už tři neděle, for a long time he had to struggle for recognition dlouho musel bojovat o uznání. V případech jako all day / the whole day celý den, all night / the whole night celou noc, all (my) life celý (můj) život apod. užití for není možné. Naproti tomu, odpovídá-li předložková vazba s for českému na, je for obligatorní, srov. we shall have guests for Christmas budeme mít na Vánoce hosty.

Poznámka 2: Samotné long se užívá většinou jen v otázce a po záporu. V oznamovací kladné větě se užívá (for) a long time, srov. has she been married long? je už dlouho vdaná?, she hasn't been married long není dlouho vdaná, she has been married (for) a long time je už dlouho vdaná. Pokud je samotné long v oznamovací kladné větě, bývá v interverbální pozici, např. he has long been dead je už dlouho mrtev.

Časová určení typu how long stojí zpravidla na konci, pouze jednoslovná (vyjádřená adverbiem) mohou stát mezi podmětem a slovesem, resp. za prvním pomocným slovesem, např. he left home in 1980 and has not been heard of since (has not since been heard of) odešel z domova v r. 1980 a od té doby o něm není zpráv; he was momentarily nonplussed na okamžik byl vyveden z míry. Patří-li adverbium k rématu, stojí na konci, srov. he has been appointed to the post permanently byl do toho místa jmenován na trvalo, she is doing it only temporarily dělá to jen dočasně.
(c) Časová určení odpovídající na otázku how often? jak často? how many times? kolikrát?
Dělí se na dvě skupiny: určení vyjadřující určitou častost a určení vyjadřující neurčitou častost. K první skupině patří např. once jednou, twice dvakrát, three times třikrát apod., again opět, zase, every day každý den, every other day každý druhý den, every two hours každé dvě hodiny, daily denně, weekly týdně, monthly měsíčně, quarterly čtvrtletně, annually, yearly ročně, once a month jednou měsíčně, twice a day dvakrát denně, twice weekly dvakrát týdně apod.

Poznámka: V odborném jazyce se vyskytují určení s prefixem bi- a semi-, např. bi-annually dvouletně, semi-annually pololetně apod., a vazba s latinskou předložkou per, např. Three times per hour třikrát za hodinu, seventy miles per hour sedmdesát mil za hodinu.

Časová určení vyjadřující určitou častost stojí většinou na konci, např. maintenance dose is one tablet twice daily udržovací dávka je dvakrát denně jedna tableta, subscription is paid quarterly předplatné se platí čtvrtletně.
Časová určení vyjadřující neurčitou častost jsou např. always vždy, invariably stále, vždy, continually, continuously stále, incessantly ustavičně, nepřetržitě, usually, generally obvykle, normally normálně, regularly pravidelně, often, frequently často, sometimes někdy, occasionally příležitostně, from time to time čas od času, now and then občas, on occasion občas, příležitostně, rarely, seldom zřídka, hardly ever, scarcely ever skoro nikdy, never nikdy. Jednoslovná určení, popř. někdy i víceslovná, stojí mezi podmětem a slovesem (je-li slovesný tvar složený, za první složkou; u verbonominálního přísudku s be za be), např. I have always wished to visit Greece vždycky jsem si přál navštívit Řecko, the tournament usually takes place in May turnaj se obvykle koná v květnu, do you often oversleep? zaspíte často?, he is sometimes moody je někdy náladový, we can rarely afford such luxuries zřídka si můžeme dovolit takový přepych, work of this kind is hardly ever lucrative taková práce není skoro nikdy výnosná, his intention has never been carried out jeho záměr nikdy nebyl uskutečněn.

Poznámka 1: Stejné postavení mají already již, už, yet ještě, už, still (stále) ještě. Already a yet mají do značné míry komplementární distribuci, already se vyskytuje v kladné větě oznamovací, yet v otázce a po záporu, srov. I have already told him už jsem mu to řekl, I haven't yet told him ještě jsem mu to neřekl, nebo v koncovém postavení I haven't told him yet, které je obvyklé v otázce: Have you told him yet? Už jsi mu to řekl? Already v otázce viz 12.12.1c. Také yet a still jsou do značné míry komplementární, srov. He is still here ještě je tady – he isn't here yet ještě tady není.

Poznámka 2: Ever ve významu „(ně)kdy“ se vyskytuje jen v otázce a po záporu (pak se rovná never), srov. Does he ever admit that he is in error? Připustí někdy, že se mýlí?, he hasn't ever mentioned it nikdy se o tom nezmínil. V kladné oznamovací větě ever znamená „vždy“ a vyskytuje se hlavně v ustálených výrazech for ever navždy, pořád, ever after, ever since od té doby stále (pořád).

Předložkové vazby a koordinované výrazy stojí na začátku nebo na konci, např. from time to time she looked out of the window / she looked out of the window from time to time občas se podívala z okna, as a rule, conjunctions are placed initially / conjunctions are placed initially as a rule spojky se zpravidla kladou na začátek, we meet on occasion příležitostně se scházíme; některé též uprostřed, např. conjunctions are as a rule placed initially, we have on occasion exchanged letters příležitostně jsme si psali.
Postavení usually a often vzhledem k záporu může ovlivnit význam věty (viz 14.22), srov. he doesn't often hit the target three times nestane se často, že zasáhne terč třikrát – he often doesn't hit the target three times často se stane, že nezasáhne terč třikrát.
Vyskytnou-li se ve větě časová určení různých typů, stojí určení typu how long? a how often? před určením typu when, např. he dropped in for a few minutes the day before yesterday stavil se na pár minut předevčírem, I regularly play tennis twice a week during the season v sezóně hraji tenis pravidelně dvakrát týdně.
Má-li věta s časovým určením neurčité častosti generický podmět nebo předmět, má v podstatě stejný význam jako věta, která místo časového určení obsahuje příslušný kvantifikátor, srov. boys are sometimes more sensitive than girls chlapci jsou někdy citlivější než dívky – some boys are more sensitive than girls někteří chlapci jsou citlivější než dívky.
Výskyt časového určení je do jisté míry omezen slovesným časem, např. yesterday (včera) se nemůže vyskytnout s futurem nebo tomorrow (zítra) s časem minulým. Naopak časová určení odkazující na minulost často určují užití perfekta nebo préterita (viz 8.82.21b). V některých případech časové určení určuje odkaz temporálního slovesného tvaru, srov. he is just coming právě přichází (odkaz na přítomnost) – he is coming on Thursday přijde ve čtvrtek (odkaz na budoucnost). Časová určení typu for a week, since last week, yet s perfektem vyjadřují inkluzivní čas (viz 8.82.21b), např. the lift has been out of order for two days / since the morning výtah nejezdí už dva dny / od rána, it hasn't been repaired yet ještě není opraven.
Časové určení typu for a week s prézentem odkazuje na budoucnost, např. we are staying here for a week jsme tady na týden (zůstaneme tady týden). Také s minulým časem může vyjadřovat následnost, srov. he left for a fortnight odjel na čtrnáct dní, avšak vedle toho i dobu, po kterou děj probíhal, srov. he worked there for a fortnight pracoval tam čtrnáct dní (po dobu čtrnácti dnů). Připouští-li anglické sloveso oba typy určení, je vazba dvojznačná, např. we planned the project for a year (1) projekt jsme plánovali na rok, (2) projekt jsme plánovali rok (po dobu jednoho roku). Stojí-li časové určení v počáteční pozici (for a year, we planned the project), má věta pouze význam (2).

Poznámka: Týká-li se časové určení pouze předmětu, neplatí omezení o stejném časovém odkazu slovesného času a časového určení. Časové určení odkazující na budoucnost se v tomto případě může vyskytnout i po préteritu, např. we expected an answer tomorrow čekali jsme odpověď zítra (srov. we expected that we should get an answer tomorrow čekali jsme, že dostaneme odpověď zítra), we arranged a meeting next week zařídili jsme schůzi příští týden (srov. we arranged for a meeting to be held next week zařídili jsme, že se bude konat schůze příští týden).