16.13 Souvětí vylučovací (disjunktivní)

Základní vylučovací spojka je or nebo, např. Is it a joke or are you serious? Je to vtip nebo to myslíte vážně? Někdy or uvozuje větu, která upřesňuje význam toho, co předchází, např. He was very pleased, or at least he said so. Byl velmi potěšen, nebo to aspoň říkal.
Věta před or někdy vyjadřuje podmínku opačné polarity. Bývá v ní v tom případě modální sloveso nebo imperativ a or může být doplněno else (jinak) nebo nahrazeno pomocí otherwise (jinak), např. I must take a pill or / or else / otherwise I shan't sleep. (= If I don't take a pill...) Musím si vzít prášek nebo / jinak nebudu spát. (= Nevezmu-li si prášek...)
V odborném jazyce, zejména psaném, se vyskytuje složená spojka and/or, vyjadřující jak zahrnutí, tak vyloučení uváděné alternativy. S její českou obdobou a/nebo se začínáme setkávat i v českém odborném textu (tuto novou spojku je třeba lišit od anebo = nebo). Např. During the treatment with this drug some patients show adverse reactions from the central nervous system and/or experience gastrointestinal disturbances. Během léčby tímto lékem se u některých pacientů projevují nepříznivé reakce centrálního nervového systému a/nebo se vyskytují zažívací poruchy.
Vylučovací vztah lze vyjádřit explicitněji pomocí korelativní dvojice either... or buď... nebo (viz 16.16).