13.15.3 Průběžnost podmětu

Ve srovnání s češtinou pozorujeme v angličtině tendenci nestřídat podměty jak v rámci věty, tak ve větších nadvětných celcích. Uplatňuje se zde jeden z možných způsobů výstavby textu, při němž nová rémata jsou postupně přiřazována k témuž tématu.
Prostředky, jimiž se průběžnosti podmětu dosahuje, jsou pasivum, vazby s percepčními slovesy, vazby kauzativní, se slovesem have aj. Srovnej Our original question... will have to be re-phrased... before it can be looked at with any degree of precision. (Mackay 16) Naši původní otázku bude třeba přeformulovat, než se na ni budeme moci podívat aspoň trochu přesně. Perhaps she had not found him quite so easy to manage as she had expected. (Raverat 88) Možná, že pro ni nebylo tak snadné ho dirigovat, jak očekávala.