13.71.1

Adjektivní doplněk podmětu je např. we came home tired and hungry přišli jsme domů unaveni a hladovi, he was born deaf and dumb narodil se hluchoněmý, she died young zemřela mladá, he lives alone žije (bydlí) sám, the aborigines go naked domorodci chodí nazí, he dropped dead klesl mrtev, the sun rose hot and cloudless slunce vyšlo horké a bezmračné, beer is best cool pivo je nejlepší chlazené, fruit is best raw ovoce je nejlepší syrové, she is better off single je jí lépe svobodné. They lay completely exhausted on flat, bare ground under fir trees. (Adams 295) Leželi zcela vyčerpáni na rovné, holé zemi pod smrky.
Proti anglickému adjektivnímu doplňku bývá někdy v češtině doplňková předložková vazba, např. she lay drowsy ležela v polospánku, he lay unconscious ležel v bezvědomí, they stood embarrassed stáli v rozpacích apod. Někdy je odpovídající český výraz adverbiální, nikoliv doplněk, srov. the sun set red slunce zapadalo rudě, it rings true zní to pravdivě, her hair fell loose on her shoulders vlasy jí spadaly volně na ramena.
Doplněk vyjadřující výsledek děje nebo vyšší stupeň intenzity slovesného děje někdy odpovídá českému slovesu bez doplňku. České sloveso zde vyjadřuje význam celé anglické vazby svou slovotvornou strukturou (pomocí prefixů), srov. the door banged shut dveře se zabouchly, the lock sprang open zámek se otevřel, the fire burnt low oheň dohoříval, she blushed red zarděla se, his cheeks flushed crimson tváře mu zrudly, his face flamed still redder obličej mu ještě více zrudnul aj. V posledních příkladech má anglické sloveso bez doplňku stejný význam jako celá vazba, doplněk zde funguje pouze jako intenzifikátor, srov. she blushed zarděla se, his cheeks flushed tváře mu zrudly, his face flamed jeho obličej planul. Podobně his ears burnt crimson uši mu hořely, the factory buildings loomed large through the fog tovární budovy se tyčily z mlhy, a wall loomed black in front vpředu se černala zeď. Někdy je vazba v obou jazycích zcela odlišná, např. he figured large in history hrál v dějinách významnou úlohu.

Poznámka: Případy typu the door flew open (dveře se rozletěly), the door blew open (dveře se průvanem rozletěly), he bulks large in contemporary literature (v současné literatuře zaujímá významné místo) je třeba hodnotit jako sponové predikace s jmennou částí přísudku, neboť slovesa v těchto případech nelze užít samostatně: *the door flew / blew dveře letěly / vanuly, *he bulked tyčil se. Youngshe dresses young (obléká se mladistvě) je příslovečné určení způsobu, srov. she dresses in a youthful fashion. (Not) guiltyto plead (not) guilty (ne)doznat vinu je předmět, srov. to plead (that one is) (not) guilty.

V případech, kdy má adjektivum stejný tvar jako adverbium, je někdy nejasná hranice mezi doplňkem a příslovečným určením, např. the door fits tight dveře těsně doléhají, he ranks high in his profession řadí se vysoko ve svém povolání (ve svém povolání patří ke špičkám), the moon hung low měsíc byl nízko, to sit / stand still stát / sedět klidně, still waters run deep klidné vody tekou hluboko (tichá voda břehy mele), aj. Vazby jako to talk wild / silly / mad mluvit divoce / hloupě / nesmyslně, to play fair / foul / rough hrát sportovně / nesportovně / tvrdě vyjadřují způsob děje (to talk / to play in a certain manner mluvit / hrát nějakým způsobem) a patří tedy k příslovečnému určení způsobu.
Adjektivní doplněk bývá často vyjádřen participiem. Minulé participium odpovídá českému přídavnému jménu slovesnému, např. the army returned defeated armáda se vrátila poražena, přítomné participium přechodníku: he got up yawning vstával zívaje. Na rozdíl od českého přechodníku, který je knižní, je anglické particpium ve funkci přechodníku zcela běžné, srov. she lay on the sofa reading ležela na gauči a četla, he sat smoking seděl a kouřil, he entered smiling vstoupil s úsměvem, she went out shutting the door behind her vyšla ven a zavřela za sebou dveře. Kombinace pohybových sloves typu he came running, he went off staggering odpovídají českých slovesům směrovým s předponami: přiběhl, odvrávoral. The clouds came racing over the ridge from the south. (Adams 217) Mraky se přihnaly přes hřebínek od jihu.
Případy jako kdo přišel první, vrátil se poslední v angličtině nejčastěji odpovídají vazbám infinitivním, srov. who was the first to come, he was the last to return. V případech jako vrátilo se jich jen pět, přišli jsme za tebou dva, boty mi budou stačit jedny je číslovka konstruována jako podmět: only five of them came back, two of us have come to see you, one pair of shoes will do. Rád odpovídá vazbě slovesa like s infinitivem nebo gerundiem (viz 13.31.35). Samotné celý v doplňku odpovídá all over, srov. she trembled all over celá se chvěla, jako modifikátor doplňku samotnému all: she rang me up all excited telefonovala mi celá rozčilená.