3.32.23 Anaforická určenost asociační

Velmi často se užití určitého členu zakládá na asociační určenosti substantiva vzhledem k jinému substantivu, uvedenému v předcházejícím kontextu, tvoří-li referenti obou substatniv složky nějakého většího celku nebo existuje-li mezi nimi nějaký jiný vztah věcné sounáležitosti. Tak např. úvodní věta jako I have been to a wedding (Byl jsem na svatbě) stačí k určenosti referentů substantiv the bride nevěsta, the bridegroom ženich, the bridesmaids družičky, the cake dort, the music hudba apod. Podobně a concert koncert: the conductor dirigent, the orchestra orchestr, the audience publikum, the soloists sólisté, the programme program atd.; a house dům: the roof střecha, the windows okna, the rooms místnosti, the size velikost, the front door přední dveře, the porch krytý vchod atd., např. A car pulled up in front of our house. The driver got out, but kept the engine running. He looked at the tyres and wiped the windscreen. Then he looked at his watch and blew the horn. Před naším domem zastavilo nějaké auto. Řidič vystoupil, ale nechal běžet motor. Podíval se na pneumatiky a utřel přední sklo. Pak se podíval na hodinky a zatroubil.