6.5 Sémantický vztah adjektiva k řídícímu substantivu

Vedle snadného přechodu k dějovosti se anglické adjektivum vyznačuje větší volností sémantického vztahu k řídícímu substantivu, než je tomu v češtině, a to tak, že nemusí modifikovat samotné řídící substantivum, nýbrž nějaký rys (nejčastěji činnost), který řídící substantivum pouze implikuje. V případě vztahu k implikované činnosti je adjektivum, ač samo nedějové, alespoň prostředkem verbální modifikace. S tímto jevem se do jisté míry setkáváme i v češtině, srov. dobrý zpěvák a good singer není dobrý člověk, který zpívá, nýbrž osoba, která dobře zpívá, podobně silný kuřák a heavy smoker je někdo, kdo hodně kouří, velký jedlík a big eater někdo, kdo hodně jí.v angličtině je však takových případů mnohem více, srov. přímou modifikaci řídícího substantiva, např. a sick child nemocné dítě, s nepřímou modifikací a sick room pokoj pro nemocné, sick leave absence pro nemoc (pracovní neschopnost); a difficult problem obtížný problém – a difficult child dítě, s kterým jsou obtíže, a proud father pyšný otec – a proud moment okamžik, který vzbuzuje pýchu, an early riser osoba, která brzo vstává, adult education vzdělávání dospělých aj. Případy, kde modifikátor může představovat jak adjektivum, tak substantivum, např. a French teacher, a criminal lawyer, jsou dvojznačné: (1) učitel Francouz, zločinný právník (kde je modifikátor adjektivum), (2) učitel francouzštiny, právník kriminalista (kde je modifikátor substantivum).

Poznámka: Případy jako a French teacher, a criminal lawyer jsou dvojznačné pouze v psaném jazyce, v mluveném jazyce bývají rozlišeny přízvukem. Typ, v němž je první složka adjektivum konvertované v substantivum má přízvuk na první složce: a ˈFrench teacher učitel francouzštiny, a ˈsick room pokoj pro nemocné, ˈsick leave pracovní neschopnost, ˈsick pay nemocenské (tento typ má tendenci přecházet ke kompozitům, což se může projevit i v pravopise, srov. sickroom, sick-room vedle sick room). Typ, v němž jde o volné spojení adjektiva se substantivem, má dva stejně silné přízvuky: a ˈFrench ˈteacher francouzský učitel, a ˈsick ˈchild nemocné dítě.

Sémanticky lze tedy adjektiva klasifikovat na (1) kvalitativní a hodnotící (která připouštějí stupňování a intenzifikaci) proti adjektivům relačním, (2) adjektiva nedějová a dějová (přičemž nejde o dvě oddělené skupiny, nýbrž zpravidla jen o schopnost nedějového adjektiva nabýt dějové pvoahy) a (3) adjektiva s přímým a nepřímým sémantickým vztahem k řídícímu substantivu.