8.11 –/e/s

Slovesný tvar na -(e)s je zcela homonymní s pravidelným plurálem substantiv (viz 3.11.1). Tvar na -(e)s od slov, kterých se užívá jako sloves i substantiv, může tedy bez kontextu představovat jak substantivum v plurálu, tak 3. os. singuláru prézentu, např. hopes naděje; doufá, talks rozhovory; mluví.
Všechna pravidla, jimiž se řídí tvoření pravidelného plurálu, platí též pro 3. os. singuláru prézentu. Koncovka má 3 výslovnostní variant:
[ɪz], končí-li slovesný základ na [s], [z], [ʃ], [ʒ], [tʃ], [dʒ], např. cease [siːs] přestat – it ceases [siːs ɪz], choose [tʃuːz] vybrat, zvolit – he chooses [tʃuːzɪz], push [pʊʃ] strkat – he pushes [pʊʃɪz], judge [dʒʌdʒ] soudit – he judges [dʒʌdʒɪz];
[s], končí-li slovesný základ na neznělou souhlásku kromě [s], [ʃ], [tʃ], např. hurt [hɜːt] zranit, bolet – it hursts [hɜːts], leak [liːk] téci, unikat – it leaks [liːks], cough [kɒf] kašlat – he coughs [kɒfs];
[z], končí-li slovesný základ na znělou souhlásku kromě [z], [ʒ], [dʒ] nebo na samohlásku či dvojhlásku, např. sob [sɒb] vzlykat – she sobs [sɒbz], lead [liːd] vést – he leads [liːdz], dig [dɪg] kopat – he digs [dɪgz], loom [luːm] tyčit se – it looms [luːmz], toil [tɔɪl] plahočit se – she toils [tɔɪlz], stammer [stæmə] koktat – he stammers [stæməz], flow [fləʊ] téci – it flows [fləʊz].
Pravopisná forma koncovky 3. os. singuláru prézentu je -s, končí-li slovesný základ na psanou souhlásku a nemá-li koncovka slabičnou výslovnost (tj. pro varianty [s] a [z]), např. hunt lovit – he hunts, sing zpívat – she sings, blow vát, foukat – it blows, a nejčastěji i po zakončení vokalickém, např. see vidět – he sees, employ zaměstnat – he employs, lie ležet – she lies apod.
Slabičná varianta [ɪz] se píše vždy -es (-e- může ovšem být už obsaženo v slovesném základu, končí-li slovesný základ na němé -e), např. pass [pɑːs] plynout, míjet – it passes [pɑːsɪz], teach [tiːtʃ] učit – he teaches [tiːtʃɪz], increase [ɪnˈkriːs] vzrůstat – it increases [ɪnˈkriːsɪz], recognize [rekəɡnaɪz] poznat – he recognizes [rekəɡnaɪzɪz].
Pravopisná varianta -es odpovídá též neslabičné výslovnosti [z], a to po postkonsonantické samohlásce, nejčastěji -y, které se před -es mění v -i-: carry [kærɪ] nést – he carries [kærɪz], envy [envɪ] závidět – she envies [envɪz]. Srovnej též go [gəʊ] jít – he goes [gəʊz].
Slovesný základ zakončený na postvokalické -y se nemění a přibírá pouze -s: play hrát – he plays, buy kupovat – she buys. Tři slovesa tvoří 3. os. singuláru prézentu nepravidelně: do [duː] dělat – he does [dʌz], say [seɪ] říci – he says [sez], have [hæv] mít – he has [hæz].