4.75 One, other

One jako substantivní proforma zastupuje pouze počitatelné substantivum. V této funkci lze rozlišit tři typy užití, které se liší formou plurálu.
(a) V případech jako This problems is one (= a problem) of great difficulty (Toto je velmi obtížný problém) není plurál, srov. These problems are of great difficulty. Tyto problémy jsou velmi obtížné.

One jako substantivní proforma zastupuje pouze počitatelné substantivum. V této funkci lze rozlišit tři typy užití, které se liší formou plurálu.
(a) V případech jako This problems is one (= a problem) of great difficulty (Toto je velmi obtížný problém) není plurál, srov. These problems are of great difficulty. Tyto problémy jsou velmi obtížné.
(b) Jako proforma substantiva s neurčitou nespecifickou determinací (viz 3.32.31) bez premodifikace má plurál some, např. I have no envelopes, can you spare me one/some? Nemám žádné obálky, můžete mi nějakou (jednu/nějaké) poskytnout?
(c) Jako substatnivní proforma při adjektivní premodifikaci má plurál ones. Např. A leather bag lasts longer than a plastic one. Kožená kabela vydrží déle než kabela z umělé hmoty. Have you seen his postage stamps? He has some very rare ones. Viděl jste jeho poštovní známky? Má některé velmi vzácné. One nelze užít za nepočitatelné substantivum, srov. I prefer simple food to rich food (*rich one). Dávám přednost jednoduché stravě před bohatou. One(s) bývá v této funkci často jen fakultativní, např. This question is easier than the last (one). Tato otázka je snazší než ta poslední. In certain contexts foreign words are preferable to native (ones). V některých kontextech je lépe užít cizích slov než domácích. Po neurčitém členu je však one obligatorní: These ashtrays are too small, I want a large one (*a large). Tyhle popelníky jsou moc malé, chci velký.
One(s) se užívá i s postmodifikací místo that (viz 4.4).
One(s) se neužívá po adnominálním pádu, přivlastňovacích zájmenech, číslovkách, dále při kontrastování či výčtu adjektiv aj., srov. You can work either at my desk or at Phil's (*Phil's one). Můžete pracovat buď u mého stolu nebo u Filipova. You can work either at Phil's desk or at mine (*my one). Můžete pracovat buď u Filipova stolu nebo u mého. One typist is not enough, we need at least three (*three ones). Jedna korespondentka nestačí, potřebujeme aspoň tři.
One ve fukci všeobecného konatele viz 4.14.

Poznámka: Po demonstrativech je one běžné v singuláru (this one, that one tenhle, tamten), v plurálu je řidší.

Poznámka: Zástupné one (zejména s modifikací) se pociťuje jako hovorový prostředek, který není vhodný ve formálních projevech, odborném stylu apod.

Poznámka: V případech jako one day (jednoho dne) má one podobnou funkci jako neurčitý člen, srov. one summer morningon a summer morning jednoho letního rána.

Other (jiný) se substantivem je adjektivum, které se od ostatních adjektiv liší pouze tím, že se píše s neurčitým členem dohromady, např. She's looking for another job. Hledá jiné zaměstnání. Another má též význam aditivní „další, ještě jeden“, např. He'll be away for another week. Bude pryč ještě (jeden/další) týden. V tomto významu se vyskytuje i před plurálem, např. We need another two months. Potřebujeme ještě dva měsíce. (viz 3.12.2).
S členem určitým si uchovalo původní význam druhý, srov. You must cross to the other side of the street. Musíte přejít na druhou stranu ulice. Obou forem se užívá též substantivně (příp. se zástupným one, viz výše), např. One child may like his work because of its variety, another because it is simple. (Carter 165) Jedno dítě může mít svou práci rádo pro její rozmanitost, jiné proto, že je jednoduchá; it at one ear and out at the other jedním uchem tam, druhým uchem ven.
V plurálu má substantivní forma zvláštní tvar others jiní, the others ostatní, srov. The American prairies strongly resemble other open grassland areas of the world. (Jones 367) Americké prérie se podobají jiným otevřeným travnatým oblastem světa. – The psychologist is interested in the conditions under which certain techniques succeed and others fail. (Mackay 216) Psycholog se zajímá o podmínky, za nichž jisté postupy mají úspěch a jiné selhávají. Will you type these letters before you go, please. The others (= the other letters) can wait till tomorrow. Napište prosím tyto dopisy, než odejdete. Ty ostatní mohou počkat do zítřka.

Poznámka: Mezi jiným = among other things; among others = mezi jinými (osobami).

Literatura: Anderson 1975, Bolinger 1979, Carden 1976, Dušková 1965, 1973, 1981b, 1986, 1987, Erdmann 1978b, Hlavsa 1968, Hogg 1977, Jackendoff 1968, 1969, Jespersen 1909–1949, III, V, Keenan 1971, Lakoff G. 1970a, Lakoff R. 1969, Lees – Klima 1963, Partee 1970, Postal 1966, Sahlin 1979, Vachek 1947, Viethen 1976, Welte 1978, Whitley 1978.