13.22

Přísudek má buď formu verbální, tj. je realizován pouze slovesným tvarem (jednoduchým nebo složeným), nebo verbonominální, skládající se ze sponového slovesa, které je nositelem slovesných kategorií, a jmenné části přísudku, jež tvoří složku obsahovou.
Po sémantické stránkce přísudek něco vypovídá o podmětu. Přisuzuje mu nějaký děj, stav či vlastnost nebo ho uvádí do nějakého vztahu. Predikace dějová se zpravidla vyjadřuje verbálně, predikace kvalifikující a zařazující bývá verbonominální, zatímco stavy a vztahy se vyjadřují jak verbálně, tak verbonominálně.