3.41 Maskulina a feminina rozlišená lexikálně

Substantiva, označující osoby, které se liší pouze pohlavím, jsou často různé lexikální jednotky. Podobně je tomu i v češtině, srov. man muž – woman žena, boy chlapec – girl dívka, lad mládenec, mladík – lass dívka, bachelor svobodný muž – spinster (úředně) neprovdaná žena, old maid stará panna, father otec – mother matka, brother bratr – sister sestra, uncle strýc – aunt teta, nephew synovec – niece neteř, husband manžel – wife manželka, king král – queen královna, gentleman pán – lady dáma, sir pane – madam paní, slečno (oslovení), monk mnich – nun jeptiška aj. Substantiva, označující osoby, které se – liší pouze pohlavím, jsou často různé lexikální jednotky. S podobným rozlišením se setkáváme i u některých zvířat (někdy existuje též označení zahrnující obě pohlaví nebo jedno z označení zahrnuje kromě příslušného pohlaví i celý druh), např. stallion hřebec – mare klisna (horse kůň), colt mladý hřebec – filly mladá klisa (foal), cock (amer. rooster) kohout – hen slepice, bull býk – cow kráva, dog pes – bitch fena, gander houser – goose husa, drake kačer – duck kachna, fox lišák – vixen liška, hart/stag jelen – hind laň (deer) aj.

Poznámka: Některá označení osob nemají protějšek označující druhé pohlaví, např. fop švihák, hejsek, dandy, dude (amer.) švihák, elegán, minx drzá poťouchlice, hussy nevychované děvče. V současném jazyce sem patří i witch čarodějnice, neboť wizard (čaroděj, kouzelník) se dnes užívá hlavně ve významu „osoba s úžasnými schopnostmi“, např. a financial wizard finanční génius.