6.82 Stupňování analytické

Analytické stupňování pomocí more, most se užívá u adjektiv tříslabičných a víceslabičných, např. expensive drahý, natural přirozený, significant významný, superfluous z-, nadbytečný, jakož i četných dvojslabičných, zejména zakončených na -ct, -nt, -ous, -ful, -al, -less, adjektiv na a- a adjektiv s participiální formou a neobvyklou fonologickou nebo morfologickou strukturou (cizího původu), např. correct správný, distinct zřetelný, fluent plynulý, recent nedávný, famous slavný, grateful vděčný, brutal brutální, hopeless beznadějný, alert bdělý, afraid bojící se, tiring únavný, outstanding vynikající, faded vybledlý, settled ustálený; bizzare zvláštní, fantastický, antique starobylý, starožitný aj.

pleasantmore pleasantmost pleasant
příjemnýpříjemnějšínejpříjemnější
convenientmore convenientmost convenient
výhodnývýhodnějšínejvýhodnější