9.32.3

Inventář časových předložek je v češtině a angličtině v zásadě shodný, chápeme-li časové předložky jako předložky prostorové přenesené do oblasti času: v = in, na = on, před = before, za = after, od = from, do = to, po = for atd. V obou sférách mají tyto předložky shodný význam. Čeština má navíc oproti angličtině podílné po a ob pro střídavost, pro něž má angličtina jiné způsoby vyjádření (den po dni day by day, po nedělích on Sundays, po večerech every evening; ob den every other day). Angličtina má navíc oproti češtině předložku at = v, o s jejím typickým globálním významem a předložku through = během, za. Dále má čeština jen jednu předložku pro začátek (od – from, since) a konec (do – to, till/until, by). Významové rozdíly byly objasněny výše.
U některých předložek využívá čeština pro rozlišení významu rozdílné pádové vazby. Např. za + genitiv = kdy, během, za trvání něčeho: za každého počasí in any weather, za třicetileté války in (the time of)/during the Thirty Year War; za + akuzativ = kdy, po uplynutí něčeho: Vrátím se za chvíli. I'll be back in a moment.

Poznámka: Pro vyjádření časového limitu používá angličtina předložky in = uvnitř uvedeného časového období. Čeština zde má do a za: Bude to hotovo do tří dnů/za tři dny. It will be ready in three days.

Podobně je využito pádové vazby u po: po + akuzativ vyjadřuje jak dlouho: pracovat po celý den to work the whole day nebo all day; po + lokál vyjadřuje kdy, po uplynutí, vykonání čeho: po obědě after lunch atd.
Ještě bohatší je významové rozlišení u na. Na + akuzativ vyjadřuje (1) kdy: na Vánoce = o Vánocích at Christmas, na druhý den on the next/following day; (2) na jak dlouho: odjet na týden to leave for a week: (3) na kdy: odložit něco na odpoledne, na příští týden to postpone sth. till the afternoon, till next week. Na + lokál vyjadřuje kdy: na jaře in spring, na začátku at the beginning.
Při volbě předložky se uplatňuje, kromě objektivně existujících časových vztahů, i subjektivní hledisko mluvčího. Proto lze najít at dawn na úsvitě, at sunset při západu slunce o časových úsecích, at that time i in that time v tu dobu, at the moment i in the moment v tu chvíli, v tom okamžiku. Dokonce ve zprávě o hospodaření podniku za určité období lze výchozí bod tohoto období chápat globálně a označit jej at January 1964 v lednu 1964, na rozdíl od běžného in January 1964. Pozor však: at the end of the conversation, examination atd. na konci rozhovoru, prohlídky atd., ale in the end = nakonec (= finally).